Nu är det dags att etablera Science Park Borås på allvar. Tre förutsättningar gäller som är grunden för en Science Park med ett starkt innehåll och en tydlig profil.

Den första förutsättningen är att vi har ett samlat campus i och med Textilhögskolans flytt till Simonsland och tillkomsten av Textile Fashion Center. Den forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet som ryms inom Textil Fashion Center eller Cluster 7, som vi också benämner centret, utgör en central del av Science Park Borås och ger Science Park Borås en särskild profil. Särskilt ska naturligtvis vinnväxtinitiativet Smart Textiles nämnas.

Den andra förutsättningen är den forskning med koppling till innovation och tillämpning som successivt växer fram och stärks vid Högskolan i Borås. En del av denna verksamhet samlas under paraplyet Centrum för välfärdsstudier (CVS). CVS byggs upp i samarbete med Borås Stad och syftar ytterst till att bidra till innovationer och verksamhetsutveckling i offentliga organisationer och då särskilt kommuner, landsting och regioner. En del av CVS kan också det samarbete som är etablerat med Södra Älvsborgs Sjukhus vara.

En annan del av högskolans verksamhet samlas under benämningen Centrum för hållbar tillväxt. Ett antal verksamheter med fokus på innovationer är redan på plats vid högskolan. Exempel är Swedish Institute for Innovative Retailing/Handelslabbet, Swedish Centre of Resource Recovery och Centrum för hållbart samhällsbyggande.

Science Park Borås består således av tre verksamhetsgrenar men med en stark koppling mellan de tre delarna och en stark koppling mellan näringsliv, offentlig förvaltning och akademi. Varje verksamhetsgren innefattar autonoma centrumbildningar, program och projekt, men för en gynnsam utveckling behöver de koordineras. En föreståndare ska därför utses för varje del och en av dessa föreståndare ska också ansvara för att hålla samman helheten Science Park Borås.

Den omorganisation som högskolan nu genomför där tre akademier etableras stödjer också utvecklingen av en Science Park Borås enligt ovan. Nästa steg är nu att utse föreståndare för de tre delarna med uppgift att precisera innehåll och upprätta planer och budgetar för verksamheten.

Den tredje förutsättningen är en stark och etablerad stödstruktur. Inom Science Park Borås finns en mycket väl fungerande inkubator och en nationell inkubator med inriktning mot mode. Högskolan har ett holdingbolag och är idag delägare i ett flertal bolag med utvecklingspotential. Ett bolag helägt av Borås Stad benämnt Borås Stads Textile Fashion AB är etablerat för att skapa aktiviteter inom campusområdet och då särskilt på Simonsland. Vidare finns innovationsstödjande verksamheter såsom Drivhuset, Navet och Connect Väst.