Styrelsen för Högskolan i Borås sammanträde den 18/2 med många beslutsärenden på dagordningen. Årsredovisningen för 2013 fastställdes och vi kan konstatera att vi lägger ett bra år för högskolan bakom oss. Vi har ett högt söktryck till våra utbildningar, vi har genomfört utbildning i enlighet med de ramar vi tilldelats och våra forskningsresurser har ökat. Den externa forskningsfinansieringen uppgick 2013 till 66 miljoner, vilket är en ökning med drygt 20 procent. Vårt ekonomiska resultat prickar nästan exakt budget. Våra controllers som håller ihop arbetet med årsredovisningen fick oss välförtjänt beröm av styrelsen för en årsredovisning av hög kvalitet.

En annan beslutspunkt var Budgetunderlaget för 2015-2017, det vill säga högskolans framställan till regeringen om hur vi avser att bedriva och utveckla verksamheten under den kommande perioden och vilka särskilda satsningar som sker. Budgetunderlaget ligger till grund för den dialog vi för med regeringen och departementet och ett dokument där vi kan framföra vilka särskilda satsningar vi anser att regeringen bör stödja. För vår del handlar det om att få en mer rimlig ersättning för den verksamhet vi bedriver inom det konstnärliga området. Verksamheten är ett adelsmärke för vårt lärosäte och en viktig del i utvecklingen av högskolan. Det tror jag att vi är överens med regeringen om. Men för att utnyttja potentialen måste vi få avräkna fler designplatser, det vill säga få ett ökat takbelopp och få en ökad ersättning för konstnärlig forskning. Vi bejakar utvecklingen i Stockholm mot ett University of Arts, men förstår inte varför inte vi som redan har en komplett akademisk miljö med egna examensrättigheter på forskarnivå ges samma ekonomiska förutsättningar.

En tredje beslutspunkt var förändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning föranledd av ny organisation. Beslut fattades om att ersätta dagens sex institutioner med tre akademier med följande benämningar och innehåll; Akademin för textil, teknik och ekonomi, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Styrelsen fattade också beslut om inrättande av Enheten för verksamhetsstöd. På styrelsemötet presenterades det samlade organisationsschemat för högskolan där det också framgår att det inom akademierna ska finnas sektioner och inom verksamhetsstödet ska det finnas avdelningar. Särskilt utpekat är att två sektioner har rätt att benämnas högskolor, nämligen Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan. En avdelning inom Verksamhetsstödet är vårt Bibliotek. Med utgångspunkt från styrelsebeslutet fortsätter nu arbetet med att precisera organisationen och ledningsstrukturen och att implementera den nya organisationen med sikte på att den ska vara på plats den 1 juli. Styrelsebeslutet markerar en milstolpe i vårt förändringsarbete mot en ny organisation och ett nytt arbetssätt.