Jämställdhet innebär lika möjligheter för kvinnor och män att verka och utvecklas i samhället och i samhälleliga organisationer. Vikten av uppmärksamhet på orättvisor och att inte acceptera osakliga olikheter är stor. Vi tänker jämställt, vi uppfattar oss vara jämställda men noterar samtidigt stora skillnader vad gäller till exempel lönenivåer, representation i bolagsstyrelser och antalet professorer på universitet och högskolor. Vi noterar alltfler kvinnor i högre utbildning och en tilltagande problematik i att yngre män väljer bort studier. Detta föranledde oss att för drygt ett år sedan genomföra ett seminarium under rubriken ”Women Learn, Men Earn – en hållbar framtid”. Ett sätt att uppmärksamma ett fenomen och en problematik och diskutera orsaker och konsekvenser.

Högskolan i Borås jämställdhetsarbete är en del i vårt arbete med lika villkor. Innebörden av lika villkor är att alla individer oavsett bakgrund, sexualitet, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet och kön har lika rättigheter och möjligheter. Lika villkor gäller för alla; studenter, medarbetare och samarbetspartners, alla ska bemötas likvärdigt och välkomnande. Lika villkor är en del i vårt hållbarhetsarbete. Vi förenar visionen om att bli det tredje universitetet i Västsverige med ambitionen utveckla det hållbara universitetet. Härmed avses fokus på hållbarhet i utbildning, forskning och samverkansprojekt av skilda slag. Det hållbara universitetet har också ett campus som är en förebild avseende tillgänglighet, teknik och ekonomi. Vi arrangerar ett debattseminarium den 18 mars under rubriken ”Högskolan i Borås – ett hållbart universitet”. Jag hoppas på ett stort deltagande och att många perspektiv på innebörden av utvecklingen mot ett hållbart universitet behandlas. Ett av dessa perspektiv är jämställdhet mellan kvinnor och män