Styrelsen för Högskolan i Borås fattade den 18 februari beslut om ny organisation för högskolan baserad på tre akademier och en enhet för Verksamhetsstöd. Benämningarna på de tre akademierna är Teknik, textil och ekonomi, Vård, arbetsliv och välfärd samt Bibliotek, information, pedagogik och IT. Beslutet i styrelsen var en milstolpe i vårt förändringsarbete. Därefter har beslut fattats om vilka verksamheter som ska föras till vilken akademi och inom kort fattas det beslut om avdelningsstrukturen inom verksamhetsstödet.

Beslut har också fattats om anställningarna som chefer för de tre akademierna. Akademichef för Textil, teknik och ekonomi är Mikael Löfström, akademichef för Vård, arbetsliv och välfärd är Lotta Englund och chef för Bibliotek, information, pedagogik och IT är Ann-Sofie Axelsson. Akademicheferna tillträder den 1 juli men kommer under våren att arbeta på deltid med att förbereda för den nya organisationen. En av de viktigare frågorna nu är att utreda hur struktur och ansvar inom akademierna ska utformas. Akademichefernas uppgift är att föreslå en struktur, rektor fattar beslut. Det är mycket positivt att våra akademichefer är utsedda och att klarhet nu finns om vilka de tre medarbetarna är. Det är också mycket positivt att Jenny Johannisson tillträtt uppdraget som vice rektor för forskning. Jag är också mycket tillfreds med att avdelningsstrukturen inom verksamhetsstödet snart är beslutad och att rekrytering av chefer pågår.

Det är mycket kvar att göra innan den nya organisationen är genomförd och ett omfattande förberedelsearbete sker nu inom implementeringsprojektet. Ett flertal viktiga pusselbitar har nu fallit på plats som gör att implementeringsarbetet kan intensifieras. Det är min övertygelse att det förändringsarbete vi bedriver kommer att innebära att formulerade effektmål uppnås och bidra till ännu högre kvalitet i utbildning, forskning och verksamhetsstöd. En kvalitetshöjning som innebär ökad attraktionskraft och långsiktig konkurrensförmåga.