Ett framgångsrikt lärosäte utmärks av många och välutvecklade internationella kontakter och nätverk. Inom forskningen är det internationella perspektivet givet. Forskningsproblem formuleras och framkomna resultat bedöms i ett internationellt sammanhang. Det finns inga gränser för resultatens räckvidd och för hur de prövas av forskarsamhället. Ett led i utvecklingen av vårt lärosäte är att ta tillvara och utveckla de nätverk som våra lärare och forskare har, bland annat med sikte mot att erhålla finansiering ur EU:s forskningsbudget för perioden 2014-2020. Budgetens benämning är som bekant Horizon 2020 och mycket arbete bedrivs nu på högskolan för att kunna lämna in ansökningar inom olika områden baserat på breda och djupa samarbeten och nätverk.

Hög kvalitet inom utbildning innefattar att kunna erbjuda våra studenter och lärare/personal intressanta möjligheter till studier och utbyten i andra länder och på andra universitet. Hög kvalitet är också att våra utbildningsprogram är attraktiva för studenter från andra länder och kontinenter. Internationella studenter berikar vår akademiska miljö och bidrar till att höja kvaliteten på vår verksamhet. Jag vill också särskilt nämna ESN – International Exchange Erasmus Student Network för insatser för att få våra inresande studenter att trivas och berika deras tid på vårt lärosäte.

Studieavgiftsreformen som genomfördes 2012 medförde precis som befarat och förväntat en kraftig minskning av antalet internationella studenter. Många är bekymrade över situationen men någon återgång till avgiftsfrihet kommer inte att ske. Däremot kommer mer medel att avsättas till stipendier som finansierar studierna, men det handlar om i sammanhanget en mindre ökning av antalet studenter som utnyttjar fri rörlighet jämfört med situationen före avgiftsreformen.

Ett viktigt inslag för att bygga nätverk och utveckla kvaliteten på vår utbildning är internationella utbytesprogram. Vi har varit framgångsrika i våra ansökningar att genomföra utbytesprogram. I november 2013 erhöll vi Erasmus Charter for Higher Education vilket ger oss tillåtelse att ansöka om medel och medverka i Erasmus+, vilket är EU:s stora satsning på utbyten för studenter, lärare och administrativ personal liksom för kvalitetssamarbete universitet och andra organisationer/företag emellan. Kraven för medverkan i Erasmusprogrammet har skärpts och vår tillerkända rätt att medverka är ett uttryck för kvalitet och är synnerligen viktig och positiv. 14 miljarder euro är avsatta i budgeten för 2014-2020. Våra internationella koordinatorer arbetar nu med att förbereda för ansökningar, bland annat genom att förnya avtal med samarbetspartners och ta fram informationsmaterial om Erasmus+.

En annan framgång är den goda tilldelning vi fick inom programmet Linnaeus-Palme där beslut fattades alldeles nyligen. Linneaus-Palme syftar till samarbeten och utbyten med utvecklingsländer. Vi fick 12 av 13 ansökningar beviljade och fem av våra sex institutioner medverkar. Vi noterar också god tilldelning av platser inom programmet Minor Field Studies (MFS).

Det är ett omfattande och krävande arbete att grunda för och sammanställa ansökningar för medverkan i de stora internationella utbytesprogrammen. Vi konstaterar att vi lyckats mycket väl och att vi erbjuder och genomför utbildning för våra internationella studenter av hög kvalitet och ger möjligheter för våra studenter att berikas av erfarenheter av studier i andra länder.