Högskolan i Borås har genomfört årets budgetdialog. Vi presenterade vår verksamhet, våra strategier och utmaningar. Företrädare för departementet redovisade sin syn på vårt lärosäte baserat på ett antal nyckeltal som beskriver utbildning, forskning och verksamhetsstöd. Vårt lärosäte uppvisar en god utveckling, vi har ett gott söktryck till våra utbildningar, vi fyller våra platser och har gjort så under en lång rad av år, forskningsvolymen ökar och våra lärare och forskare citeras allt oftare. Bilden av Högskolan i Borås är positiv.

Budgetdialogen är också ett tillfälle att beskriva vad vi vill göra. Vårt särskilda äskande i budgetunderlaget för 2015-2017 är ett större anslag till den konstnärliga forskningen och att få tilldelas fler designplatser och således erhålla ett höjt takbelopp och större utbildningsanslag. Innebörden av större utbildningsanslag och större basanslag till forskning är möjligheten att bygga en ännu starkare högskola med kompletta akademiska miljöer och forskningsanknuten utbildning.

Våra argument möttes med stor förståelse av statssekreteraren och hans medarbetare, men sannolikt inte med någon resursförstärkning 2015. Vi uppfattar ändå att vi får vår sak prövad och om inte förstärkningar sker kommande år så kan det bli 2016. Utökat anslag till vår forskning handlar om två saker. Det ena är en rättvisefråga. Konstnärlig forskning ingår inte i den kvalitetsomfördelning som sker och eftersom vi använder en stor del av vårt basanslag till konstnärlig forskning så straffas vi i omfördelningen. Vi borde kompenseras för detta redan nu. Det andra är den potential som finns att utveckla forskningen inom området textil och mode. Vi är idag den ledande miljön i landet med utbildningar och examensrättigheter på alla nivåer. Det är av nationellt intresse att ge oss samma goda förutsättningar som nu givits Stockholms konstnärliga högskola. En uppfattning som för övrigt delas av kollegor vid de konstnärliga högskolorna. Jag förstår att omfördelningar och nya prioriteringar är svåra att göra inom ramen för budgetpropositionen för 2015. Vi kommer att driva frågan med sikte mot förändring och utökat basanslag till forskning i nästa forskningsproposition. Beslut om denna fattas av riksdagen hösten 2016.

En särskild diskussion fördes också om lärarutbildningen. Vi har tilldelats fullt utbyggt 223 nya platser och en ökning av takbeloppet. Vi är nöjda med tilldelningen. Vi har en mycket hög kvalitet i vår lärarutbildning och vi arbetar för fortsatt gott söktryck och för att upprätthålla vår höga kvalitet och vara landets bästa lärarutbildning.