Jag vill i dagens blogg dela med mig av mitt högtidstal vid professorsinstallation och doktorspromovering fredagen den 9 maj. Ett tal som riktades till alla närvarande från styrelseordförande, rektorskollegor, hedersgäster, nya professorer, doktorer och docenter, studenter, kollegor.

”Det är viktigt att värna akademiska traditioner. En akademisk högtid är ett tillfälle att uppmärksamma utmärkta insatser och en möjlighet för oss inom akademin att visa upp vår verksamhet och ett tillfälle för att fira. Det är mycket trevligt och uppmuntrande att så många har kommit hit idag för att följa vår ceremoni och bidra till uppmärksamhet och uppskattning av de medarbetare för vilka dagens ceremoni är ägnad.

Högskolan i Borås installerar för sjunde gången professorer och vi promoverar för första gången doktorer. Vi fick rättigheter att examinera på forskarnivå inom väldefinierade styrkeområden 2010 en oomtvistligt bra parlamentarisk reform, och har nu egna doktorer. Denna akademiska högtid är därför premiär för promovering och markerar en milstolpe i högskolans utveckling. Som rektor vid högskolan är det mycket hedrande och glädjande att få välkomna nya professorer och aktivt få medverka vid denna första promovering. Det är också trevligt att genomföra ceremonin i nya lokaler och på vårt samlade citycampus, landets bästa campusområde.

Universitet och högskolor är utbildning och forskning. Vår huvuduppgift är att på vetenskaplig grund förmedla kunskap till våra studenter och förbereda dem för ett inspirerande och framgångsrikt yrkesliv. Kunskaperna ska stödja en karriär i yrkeslivet, ett yrkesliv som kommer att präglas av föränderlighet. Vi behöver förbereda studenterna för att kunna möta nya krav och oväntade situationer. Kunskap som ger perspektiv på utvecklingsförlopp och framtid är mer behövd än någonsin. Det är sådan kunskap vi förmedlar.

Universitet och högskolor möter årligen närmare fyrahundratusen studenter. Vi har möjlighet och ansvar för att i dessa möten bidra till ökad förståelse och engagemang i frågor som berör samhällsutvecklingen i en bred bemärkelse. Vår tids stora utmaning är att åstadkomma en hållbar utveckling. Vi konstaterar en fortsatt alltför stor påfrestning på miljö och natur, ekonomiska modeller som inte är tillräckligt robusta utan leder till finansiella kriser och brist på social integration och utanförskap. Jag vill understryka betydelsen av att vi inte väjer för dessa stora utmaningar, att vi inom universitet och högskolor lever som vi lär i vår egen verksamhet, problematiserar samhällsutvecklingen i utbildning och forskning, medverkar i utvecklingen av tekniska lösningar för hållbarhet och därigenom aktivt bidrar till en gynnsam samhällsutveckling. Min devis som rektor vid Högskolan i Borås är ”Öppenhet för idéer, ansvar för framtiden”. Stor uppmärksamhet på hållbar utveckling i utbildning, forskning och verksamhetsstöd är helt i linje med devisen och vad jag önskar bidra med i utvecklingen av vårt lärosäte. 

Vårt lärosäte har, enligt min uppfattning, men också, vilket är det väsentliga enligt studenter, samverkanspartners, forskningsfinansiärer, en attraktiv, intressant och en bra utbildnings- och forskningsprofil. Bra söktryck och god extern forskningsfinansiering är bevis. Vi har fokus på programutbildningar och forskning som utmärks av flervetenskap och hållbar utveckling.

Vi möter en allt tuffare konkurrenssituation på såväl utbildningssidan som forskningssidan. Det är viktigt att utifrån en djup förståelse för de omvärldsförutsättningar som råder formulera tydliga mål fulla av ambition med studenten i centrum, god balans mellan utbildning och forskning, vi talar om oss som ett kommande 60:40- lärosäte, och med hållbar utveckling som ett självklart perspektiv. Högskolan i Borås mål och strategier formuleras nu med en ny organisation där vi ännu bättre än idag kommer att kunna använda de kompetenser som finns inom lärosätet och bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer och med ett behovsanpassat verksamhetsstöd. Till våra gynnsamma omvärldsförutsättningar hör det goda samarbetet vi har med aktörer i vår omgivning; näringsliv, kulturliv, offentlig verksamhet och med andra lärosäten nationellt och internationellt.

Installation

Jag vänder mig till våra nya professorer. Vi installerar idag två professorer Margareta Oudhuis och Katriina Byström. En professur är ett bevis på en framgångsrik akademisk karriär. Den ger möjligheter till fortsatt egen forskning men framförallt innebär en professur ansvar för ledning av forskning och stöd till andra, handledning av doktorander och studenter. Förväntningarna på er höga att utveckla starka utbildnings- och forskningsmiljöer och fruktbara nationella- och internationella samarbeten. Ni är båda väl bekanta med vår verksamhet och jag vet att ni kommer att bidra i vårt fortsatta arbete med att utveckla lärosätet och vår utbildning och forskning. Ni kommer att få stor betydelse för vårt lärosätes fortsatta utveckling.

Grattis och lycka till! Ni är hjärtligt välkomna som professorer vid Högskolan i Borås. ”