Måndag: Rektorsseminarium i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) regi om kvalitet i högre utbildning och forskning. Seminariet inleddes med en redovisning om det aktuella läget och utvecklingen för högre utbildning och forskning i Norge av statssekreteraren Björn Haugstad. Problemen är många och utmaningarna stora. Utbildningen håller på många håll inte tillräcklig hög kvalitet och forskningen är inte konkurrenskraftig, vilket bland annat visar sig i svag utväxling på de medel som Norge bidrar med till EU:s forskningsbudget. Sverige har betydligt bättre utväxling, vi publicerar mera och citeras oftare, men enligt statsekreteraren Peter Honeth, som talade efter Björn, är en fortsatt profilering och satsning på excellenta miljöer av avgörande betydelse. Lärosätena måste våga prioritera och satsa på de forskare som utmärker sig enligt statssekreteraren. Under diskussionen framhölls rörande utbildning vikten av att professorer medverkar i undervisningen. Idealet är för många den amerikanska modellen där professorer är med från första början och hittar adepter som de kan följa genom grundutbildningen för att därefter rekrytera till forskarutbildningen. Björn påpekade nödvändigheten i att krav på pedagogisk meritering innefattas vid rekrytering av professorer. Vid seminariet redovisades också ett universitets- och ett högskoleperspektiv på utvecklingen. Här framhölls för högskolornas del den stora betydelse, som möjligheten att examinera på forskarnivå har haft. Jag delar den uppfattningen och vill också understryka betydelsen av kommande utvärdering av forskarutbildningar som ett led i kvalitetsutvecklingen och fortsatt profilering.

Tisdag: Mötesplats Sociala Media (MSM), som är ett samarrangemang mellan Borås Stad och högskolan, genomfördes i Kulturhuset. Mötesplatsen inleddes med att Sparbanksstiftelsen Sjuhärads pris till årets profil inom sociala media delades ut. I år gick priset till Linda Thomsgård för hennes bidrag till en mer jämställd och demokratisk utveckling. Linda var också konferensens första föredragshållare. Hon beskrev varför och hur Rättviseförmedlingen utvecklats och visade med många illustrationer på bristen på jämställdhet i dagens samhälle. Det finns en kraftig manlig dominans i ledningen av samhällsorganisationer och i opinionsbildningen. Befintliga strukturer och för givet tagna förhållningssätt och handlingar stödjer och stärker manlig dominans. På MSM medverkade också vår professor Jan Nolin som talade om möjligheter och risker med stordata. Genom tolkning av stora mängder data, till exempel Facebookinlägg och Twitterflöden kan förändringar och handlingar predikteras. Naturligtvis en möjlighet att förutse och förebygga kritiska händelser inom samhällsfunktioner, men det finns också något hotfullt och icke önskvärt i utvecklingen mot ”The Predictative Society”.

Onsdag: Akademiska Hus redovisade utkast till slutrapport rörande arbetet med Campus Borås 2025. Rapporten ska nu färdigställas och efter diskussioner inom högskolan ska de förslag som utmejslas redovisas för Borås Stads kommunledning.

Torsdag: Deltog på Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) styrelses datormöte på punkten om utvecklingen av den gemensamma publiceringsdatabasen SwePub. Viktigt att SwePub blir av hög kvalitet och används av alla. På eftermiddagen var det möte i Samrådsarenan där företrädare för Borås Stad, näringslivet och högskolan och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut möts för att informera varandra om utveckling och tillstånd och diskutera gemensamma angelägenheter. Avslutade dagen med generalrepetition inför fredagens högtid och Rektors middag tillsammans med de professorer som ska installeras och de doktorer som ska promoveras.

Fredag: Hälsade välkommen till professors- och docentföreläsningar. Mycket givande och lärorikt att lyssna till hur en forskarkarriär har utvecklats och att lyssna till spännande resultat från genomförda projekt. På eftermiddagen var det så dags för professorsinstallation och doktorspromovering. Jag installerade två nya professorer och Martin Hellström promoverade tre nya doktorer, för övrigt första gången som vi hade egen doktorspromovering, en milstolpe i högskolans utveckling. Det blev en bra ceremoni och ett mycket trevligt mingel därefter. I maj 2015 är det dags igen.