Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare påtalat att en viktig utvecklingsinsats av modellen för utvärdering av utbildningskvalitet är att åstadkomma en jämförbarhet mellan bedömningar som görs av olika utbildningar. Begreppet som används i sammanhanget är kalibrering. Betydelsen av kalibrering har blivit mycket påtaglig när resultat nu redovisats under våren av en rad examina inom vårdområdet.

•    Av 24 stycken utvärderade sjuksköterskeutbildningar fick en bedömningen mycket hög kvalitet.

•    Av 18 utvärderade barnmorskeutbildningar fick ingen bedömningen mycket hög kvalitet.

•    Av 18 utvärderade sjukgymnastutbildningar fick 12 bedömningen mycket hög kvalitet.

•    Av 21 utvärderade utbildningar i biomedicin fick nio bedömningen mycket hög kvalitet.

I skrivande stund gäller att av 1 654 bedömda utbildningar har 262 fått bedömningen mycket hög kvalitet, det vill säga 16 procent.

Det är alldeles uppenbart att bedömargrupperna lägger ribban för mycket hög kvalitet på olika nivåer. Det är svårt att tro att utbildningarna till sjukgymnaster är så mycket bättre än sjuksköterskeutbildningarna och att inte någon barnmorskeutbildning i landet har mycket hög kvalitet när 16 procent av utbildningarna totalt sett har det. Skillnaden mellan bedömargruppernas krav och nivå är problematisk på flera olika sätt. Det väcker frågan om hur robust utvärderingssystemet är vilket påverkar systemets legitimitet. En annan problematik är att skillnaden kan innebära att en felaktig bild sprids av kvaliteten på vissa utbildningar i förhållande till andra.

En tredje invändning och för dagen den viktigaste som borde föranleda omedelbara åtgärder är att resursfördelningen påverkas och orättvisor uppstår. Lärosäten med starka utbildningar som bedöms av bedömargrupper som lägger ribban högt och är synnerligen återhållsamma i tilldelningen av överbetyg förlorar helt enkelt pengar. Denna omständighet innebär att departementet borde uppdra åt UKÄ att omedelbart starta arbetet med kalibrering och komma med ett förslag till grund för kvalitetstilldelningen 2015.