Begreppet hållbar kommun är utgångspunkten för en studie om vilka utmaningar kommunerna står inför och hur dessa kan hanteras. Studien kom till stånd efter en diskussion i styrelsen för Kommunforskning i Västsverige som handlade just om kommunernas framtid och utmaningar. Ett antal av forskarna inom Kommunforskning i Västsveriges (KFi) nätverk har under våren genomfört intervjuer med verksamma inom kommuner där den inledande och övergripande frågan har varit att få en beskrivning av innebörden av hållbar kommun. Frågan om hållbar kommun har följts av frågor kring kommunstruktur, finansieringsmodeller och ledarskap för att hantera utmaningarna. Intervjupersonerna har också ombetts tala om ljusglimtar och mörka moln på kommunernas himmel.

Ett 20-tal intervjuer har genomförts och utgör ett mycket intressant underlag för beskrivningar av kommunernas utmaningar utifrån olika perspektiv. Intervjuerna utgör också ett underlag för att formulera frågor för fortsatta studier om hur kommunerna kan möta och bemästra svårigheter och finna möjligheter.

Från intervjuerna kan noteras en bred syn på innebörden av hållbar kommun. Ett sätt att uttrycka det är, hämtat från en av intervjuerna, att social hållbarhet är i centrum, miljön är en ram och ekonomin ett verktyg. Många ser den stora problematiken i att med begränsade resurser bygga den hållbara kommunen, men ser möjligheter i den ökade medvetenhet som finns om innebörden av hållbarhet. En av intervjupersonerna menar att begreppet hållbarhet har konkretiserats, forskningen om stadsutveckling har gått framåt och generationsväxlingen främjar hållbarhet. En fara är dock som framhålls att utmaningen uppfattas som övermäktig vilket kan leda till en allmän resignation och brist på nödvändiga politiska beslut.

Ett annat nedslag i intervjuerna är om den rådande och framtida kommunstrukturen. Här finns många viktiga och divergerande uppfattningar. Det finns en stor problematik i att många kommuner tappar befolkningsunderlag och krymper. Det kommer inte att gå att upprätthålla kompetens och kvalitetet i verksamheten framhålls det av flera. Men om lösningen är kommunsammanslagningar är mera tveksamt. Det finns som en grund för den kommunindelning och struktur som gäller ett kulturellt arv och det går inte att föra samman geografiska delar hursomhelst. Många viktiga värden kan gå förlorade. Ökad samverkan mellan kommuner är viktig men inte heller det är någon enkel och oproblematisk lösning. Dels skapar samverkan mellan kommuner en otydlighet kring var beslut om verksamheten fattas och vem som ansvarar, dels är det lätt att tala om samverkan, det är svårare att samverka och fördela resurser när det kommer till kritan.

Forskargruppen fortsätter nu med genomläsningar och tolkningar av intervjumaterialet med sikte på redovisning av observationer, resultat och förslag till fortsatt forskning på KFi-dagen den 5:e december.