Seminarium om lärosätenas autonomi i Almedalen. Alla är överens om universitetens stora betydelse för samhällsutvecklingen och vikten av ett starkt oberoende i förhållande till staten. Samtidigt påtalas det att den samlade resursförbrukningen för universitet och högskolor är 70 miljarder varav nästan allt är skattemedel. Omfattande statlig finansiering fordrar styrning och uppföljning av hur medlen används. Skattebetalarna kräver det. Visst är det så och en motsättning finns mellan idén om oberoende och idén om skattebetalarnas krav. Men nu är det dags att flytta fram positionerna och genomföra förändringar som leder till ökad självständighet. Tre punkter är högt upp på agendan. Punkterna ansluter till och har inspirerats av förslag utarbetat av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

1) För att kunna möta svängningar i tilldelningen av medel, som till exempel kan bero på minskningar av storleken på ålderskullarna eller på en omfattande omläggning av ett stort utbildningsprogram inom ett mindre lärosäte, bör lärosätena ha ett eget kapital på en rimlig nivå. Ett eget kapital innebär ökad motståndskraft i sak, men framförallt en känsla av självständighet och möjligheter till långsiktighet. Det behöver snabbutredas hur en egen finansiell kapacitet kan skapas för lärosäten.

2) Ett samlat anslag för utbildning och forskning har länge efterfrågats från företrädare för universitet och högskolor. Det är nu dags att upprätta en modell som beskriver hur en fördelning med ett anslag kan se ut. Frågan handlar om vilka poster som ska finnas i den resultatbudget och resultaträkning som upprättas för lärosätet. Det handlar således om hur styrningen ska ske och vilken information som ska lämnas i den ekonomiska redovisningen.

3) En ytterligare sak som stödjer självständighet är möjligheten för universitet och högskolor att vara och utveckla unicitet. Vi arbetar alla med profilering och gör olika typer av strategiska satsningar och fördelningar av medel för att utveckla och etablera profiler. Det som behöver tillföras är att regeringen aktivt stödjer strategiska satsningar på lärosätesnivå, vilket kan ske genom att överenskommelser träffas baserat på de förslag till satsningar som framförs i budgetunderlagen. Budgetdialogen bör innefatta att regeringen/departementet och lärosätet kommer fram till särskilda satsningar och ett åtagande från lärosätet att utveckla en specifik verksamhet. Det kan tyckas begränsa självständigheten men har i praktiken sannolikt den motsatta effekten just eftersom unika, starka och konkurrenskraftiga utbildnings- och forskningsmiljöer kan utvecklas.