Det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i Skövde har tagit rejäl fart. Vi har tillsammans identifierat fyra teman. Två av dessa finansieras av Västra Götalandsregionen med totalt 17 Mkr på två år, två av temana finansierar vi själva med strategiska medel. Efter en trevande start orsakad av ovana att hantera medel som kommer uppifrån, och som ska användas till projekt som bygger på nya samarbeten mellan forskare och mellan lärosäten, har arbetet nu tagit rejäl fart. Projekt planeras, forskare rekryteras, gemensamma aktiviteter sker för att utveckla idéer och studier av skilda slag genomförs. Det finns mycket som talar för att samarbetet kommer visa sig i starkare utbildnings- och forskningsmiljöer på båda lärosätena och en rad viktiga forskningsresultat och innovationer.

Min bedömning är att vi skapat en förebild för hur forskningssamarbete kan bedrivas där styrkeområden inom två mindre lärosäten kopplas samman. Finansieringen sker genom egna strategiska medel och bidrag från regionen. Vi saknar direkta medel till satsningen från regeringen. Detta är ett av budskapen som kommer att lämnas vid ett seminarium i Almedalen på torsdag. Jag menar att regeringen måste vara beredd och avsätta resurser för att prioritera och stödja satsningar som driver utvecklingen och som är av nationellt intresse. Vi är beredda att göra åtaganden och stärka lärosätena genom samarbete och detta borde uppmuntras.

Två omständigheter stödjer en tydlig satsning från regeringen. Vårt eget ordinarie basanslag räcker inte till i längden. Våra medel är ju som bekant ytterst begränsade i jämförelse med universitetens basanslag. Högskolan i Borås basanslag är tre procent av Göteborgs universitets fakultetsanslag! Den andra omständigheten är att vi kan uppvisa en synnerligen god uppväxling på det basanslag vi har. Vår externa finansiering överstiger med god marginal basanslaget. Vi är således resurseffektiva och bedriver bevisligen forskning av hög kvalitet.