Almedalen den 2 juli bjöd på en heldag med seminarier om högre utbildning och forskning i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) regi. Det var välbesökta seminarier och många åsikter framfördes om hur det är och hur det borde vara. Många var emellertid överens om att resursfördelningssystemet behöver reformeras och då handlar det om hur ersättningen till lärosätena beräknas, hur den ska fördelas, ett eller flera anslag, och hur eventuella överskott kan ackumuleras för att bygga upp eget kapital. Det senare handlar också i högsta grad om lärosätenas självständighet och möjlighet till långsiktighet i beslut och planer. Politiker från olika partier bekräftade under diskussionerna behovet av rejäla översyner.

Under dagen diskuterades också utbildning i förhållande till arbetsmarknadens behov. En viktig fråga där vi aldrig får bortse från att högre utbildning handlar om att utbilda för en yrkeskarriär inte enbart det första arbetet. Vi ska lägga en grund och vi ska försöka tillgodose behovet av fortsatt kunskapsutveckling. Det påtalades också i debatten problemet med att vi minskat på utbudet av fristående kurser, vilket är ett hinder för det livslånga lärandet. Det avslutande seminariet handlade om jämställdhetsintegrering. Med några studier som grund visades tydligt att mycket mer finns att göra och att rådande strukturer och synsätt måste utmanas. Ett påtagligt exempel som framfördes var att när en nydisputerad man skriver ihop med sin professor så är det ett uttryck för förmåga att samarbeta, när en nydisputerad kvinna gör samma sak uppfattas det som ett uttryck för osjälvständighet.

Efter SUHF-seminarierna var jag på ett seminarium med rubriken ”Kläder du inte trodde fanns. Nya material på catwalken”. Vid seminariet, som kanske inte riktigt är rätt benämning på aktiviteten, redovisades först innebörden av textilier och aktuell forskning kring materialutveckling. En av föreläsarna var vår Nils-Christer Persson som framförallt talade om smarta textilier. Efter föreläsningarna följde en catwalk med Lotta Ahlvar från Moderådet som konferencier. Här visades en rad nya och smarta material upp. Den gemensamma nämnaren var hållbarhet. Kläder i hållbara material och smarta tillämpningar inom medicinteknik som lindrar och stödjer välbefinnande är angelägna områden för forskning och innovation. Seminariet var mycket välbesökt och synnerligen uppskattat. Vår betydelse inom området framhölls och det kändes onekligen bra att vara verksam vid Högskolan i Borås.