EU:s forskningsbudget Horizon 2020 har som bekant en starkare betoning av innovation och genomförande än sin föregångare FP 7, det sjunde ramprogrammet. Samverkan med företag och offentlig sektor för att hantera de stora utmaningarna är tydligt framskrivet. Det är ett viktigt och tilltalande anslag. I syfte att vara välinformerade och lära mer om Horizon 2020 har olika grupperingar vid högskolan vid flera olika tillfällen varit i Bryssel för möten med företrädare för parlamentet, kommissionen och andra viktiga organisationer med medarbetare stationerade i Bryssel. Det har varit givande och gett inspiration till att förbereda ansökningar inom olika områden och av skilda slag. Efter de två första besöken bestämde vi att vi ska inte bara få information utan också ge. Hösten 2013 planerade och genomförde vi därför ett seminarium kring forskning inom områdena resursåtervinning och textil och mode. I denna vecka var det dags igen och nu var temat vår forskning inom akut- och prehospitalt vårdande.

Seminariet genomfördes på Vinnovas kontor i Sverigehuset. Våra forskare presenterade sina respektive delar inom området med fokus på framkomna resultat och planer för fortsättningen. Det är angelägna forskningsfrågor med stor relevans för utformning och kvalitetshöjning av system för hälso- och sjukvård. En fungerande kedja från larm till 112 till adekvat behandling i ambulans och på intensivvårdsavdelning är en fråga om överlevnad, livskvalitet och om att de resurser som tillförs hälso- och sjukvården används effektivt. Närmare tio personer från olika organisationer och medlemsstater hade hörsammat vår inbjudan. Jag är övertygad om att samtliga var av samma uppfattning som jag att det var mycket givande timmar med redovisning av många viktiga resultat.

Under vårt besök i Bryssel genomfördes också möten med parlamentariker och tjänstemän inom kommissionen. Vi avslutade med ett möte med Alan Cross som är biträdande chef inom den enhet som arbetar övergripande med policy och strategiska frågor för Horizon 2020. Alan betonade den ökade betydelsen av att påvisa påverkan på praxis för att erhålla finansiering. Vidare ska nätverken gärna vara flervetenskapliga. En flervetenskaplig uppbyggnad är en förutsättning för att kunna bidra till att de stora samhälleliga utmaningarna hanteras. Betoningen av påverkan och flervetenskap är till del nyheter i förhållande till de tidigare ramprogrammen. Det som däremot är samma är det oeftergivliga kravet på vetenskaplig excellens. Alan framhöll också skillnaden att utlysningarna från Horizon 2020 är mindre precisa och normerande. Ämnena är bredare och färre. Det är en positiv förändring som öppnar för nya frågor och oväntade resultat, men det också ett bekymmer eftersom det innebär fler ansökningar till varje utlysning och en minskning av andelen som erhåller finansiering. Den så kallade success-raten minskar. En annan förändring i kommande program och utlysningar kan bli en ökad satsning på forskning om arbetsmarknad och sysselsättning i enlighet med de prioriteringar för EU:s arbete som kommissionens nye ordförande Jean-Claude Juncker gett uttryck för.

Det var bra dagar i Bryssel. Lärorikt och inspirerande och viktigt att få möjlighet att informera om vår forskning med fokus på framkomna resultat. Det gjorde våra forskare alldeles utmärkt.