I samarbete med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad genomför Högskolan i Borås den 23 oktober den första ”Days of Knowledge”. Det är ett arrangemang om högskolans utbildning och forskning där forskare och lärare som erhållit finansiering från Sparbanksstiftelsen uppmärksammas. Idén om ett särskilt arrangemang föddes ur den omständigheten att forskare vid högskolan årligen erhåller en stor andel av det totala bidrag som stiftelsen delar ut till organisationer av skilda slag i sjuhäradsregionen som stöd för projekt och verksamhetsutveckling, men vid den årligen återkommande utdelningsceremonin blir inte detta tydligt. Stora bidrag till forskning hamnar parallellt med mindre bidrag till enskilda ideella föreningar. Slutsatsen var att göra ett separat arrangemang kring forskning, en idé som vi från högskolan bejakat.

Den första ”Days of Knowledge” har som tema hållbar utveckling. Den inleds med en föreläsning av Maria Wetterstrand kring forskningens betydelse för samhällsutvecklingen och på vilket sätt forskning kan stödja en hållbar utveckling. Därefter följer en tävling baserat på att studenter presenterar hållbara affärsidéer. Dagens tredje och avslutande tema är en redovisning av en uppsättning goda exempel på utbildning och forskning inom hållbar utveckling. Studenter, lärare och forskare kommer att premieras för särskilt goda insatser. Under kvällen kommer bidragen delas ut till de projekt och forskare som erhållit finansiering 2014.

Valet av tema för ”Days of Knowledge” var tämligen självklart. Vi måste i utbildning och forskning i allt högre grad uppmärksamma frågor om hur de globala utmaningarna kan hanteras. Universitet och högskolor har ett mycket stort ansvar för att sprida kunskap om rådande situation och utvecklingstendenser, och inte minst för att skapa förståelse för komplexiteten. Hållbar utveckling handlar om att dagens behov ska tillgodoses, men inte på bekostnad av möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. I detta ligger många svåra avvägningar som vi i utbildning och forskning måste fokusera och problematisera. För högskolan är ”Days of Knowledge” en mycket viktig dag och ett led i vår utveckling att vara den hållbara högskolan.