För tredje gången sedan starten 2011 arrangerade Universitetskanslersämbetet i samarbete med den brittiska utbildningsorganisationen Leadership Foundation ett seminarium med deltagande av rektorer och akademiska ledare från Storbritannien och Sverige. Denna gång var seminariet förlagt till Edinburgh och Edinburgh University. Rubriken för seminariet var Universities in Challenging Times. Den svenska rektorsdelegationen leddes av universitetskanslern.

Tre teman behandlades under seminariedagen. Det första var om styrning och ledarskap. I den inledande föredragningen baserad på studier och erfarenheter från många olika akademiska miljöer konstaterades att styrningen av universitet har blivit alltmer strategisk och policyorienterad och att styrningen av den operativa verksamheten avtagit. Universitet rör sig från ett byråkratiskt och kollegialt system till ett system som mer liknar hur privaträttsliga företag styrs och leds. Intressant var att vår inledare inte vid något tillfälle nämnde begreppet New Public Management (NPM) och på frågan om varför menade han att begreppet är passé och inte längre relevant och viktigt. Den efterföljande diskussionen kom sedan att handla mycket om hur våra styrelser utses och vilken styrning dessa utövar och bör utöva. Vi försökte förklara vår modell och vårt förhållande till departementet och till våra styrelser. Vi beskrev också hur styrelsen utsetts. Hur arbetet bedrevs inför tillsättning av nya styrelser våren 2013 och vilka konsekvenserna blivit varierar i hög grad. Jag kan konstatera att vår nomineringskommitté var mycket aktiv. Jag hölls välinformerad och hade löpande möjligheter att ge synpunkter på sammansättning. Så var inte fallet på alla håll. Några direkta kommenterar från våra brittiska kollegor fick vi inte, mest undringar över en tillsynes rätt otydlig modell. Vi konstaterade tillsammans betydelsen av att göra en ordentlig genomgång av vilka kompetenser som behövs inför en nominering och tillsättning och fick också med oss ett exempel på hur ett sådant arbete kan genomföras.

Det andra temat var ”Competition and Collaboration”. En av inledarna var Anita Hansbo, rektor på Högskolan i Jönköping, som skissade en modell baserad på tre olika strävanden för ett universitet. En strävan är efter att svara mot högre syften och vara en institution för utbildning, bildning och forskning i någon slags anda av Humboldt. En annan strävan är att bli ett mer prestigefullt universitet och en tredje att öka de ekonomiska vinsterna. På engelska var begreppen higher purpose, higher prestige och higher profit. Anitas eleganta modell gav upphov till mycket diskussioner i grupper och i plenum. Modellen är intressant och inspirerar till diskussion och är naturligtvis inte invändningsfri. En invändning är enligt min uppfattning att det knappast finns några exempel på lärosäten som strävar efter vinst, vad det handlar om är snarare expansion, att växa har ett egenvärde eftersom det skapar utrymme för större satsningar. En annan kommentar är att prestige kopplades mycket till forskningens volym och kvalitet, det kanske är så idag men i så fall viktigt att ändra på. Universitet och högskolor handlar i första hand om utbildning och vi forskar för att kunna förmedla nya och viktiga kunskaper till studenterna.

Det tredje temat handlade om finansiering av utbildning och forskning. Det brittiska och det svenska systemet beskrevs ingående och tydligt till grund för frågor och kommentarer. En egenskap är att avgiftsfrihet gäller i Skottland medan engelska studenter betalar en terminsavgift. Detta ger den intressanta och märkliga effekten att engelska studenter är avgiftspliktiga även i Skottland medan studenter från andra EU-länder inte betalar någon avgift. Avgiftsfrihet för oss således men inte för engelska studenter.

Det är nyttigt och det ger perspektiv att möta kollegor från andra akademiska miljöer och länder och resonera om hur system för högre utbildning och forskning kan och bör utformas för att stödja en långsiktig gynnsam utveckling av verksamheten. Det är också alltid lika trevligt och viktigt att träffa kollegor från andra högskolor och universitet och stärka nationella och internationella nätverk. Jag ser framemot fortsatta arrangemang av detta slag.