Månad: november 2014

Forskningsstrategiskt samarbete

Ett av fokusområdena i den övergripande verksamhetsplanen för högskolan är strategiska allianser och samarbete. Ett av de samarbeten som utvecklats under de senare åren är det med Högskolan i Skövde. Det handlar om ett forskningsstrategiskt samarbete som startade med att fyra teman identifierades av ledningarna vid högskolorna, där ett samarbete bedömdes ha ett stort mervärde för båda lärosätena och där samarbetet skulle innebära att redan starka miljöer stärktes. En aktör i diskussionerna om samarbetet var också Västra Götalandsregionen, som var beredd att medverka till finansiering för att bidra till att stärka forskningsverksamheten vid högskolorna. I Regionutvecklingsnämnden fattades beslut om att finansiera två av temana med 17 Mkr i två år, de två övriga temana beslutade vi att själva finansiera, men på en något lägre nivå; åtta miljoner i två år.

Efter en något trög start, där vi i ledningarna underskattade den tid det tar för forskarna att hitta samarbetsformer, bestämma inriktning utifrån de övergripande innehållsbeskrivningarna av temana och hitta bra arbetsformer har forskningsarbetet nu tagit rejäl fart. Vi genomförde tidigare i veckan ett styrgruppsmöte för samarbetet och en avstämning av vad som åstadkommits hittills och planer inför fortsättningen. Till mötet hade forskningsledarna levererat underlag. Det vi såg och egentligen redan visste var att aktivitetsnivån är hög, att en rad olika spännande projekt bedrivs baserat på att nya konstellationer uppstått och att samarbetet innebär större och bredare forskargrupper med stor utvecklingspotential. Ett antal olika resultat har kommit fram, artiklar och rapporter publicerats och ansökningar till olika forskningsfinansiärer utarbetats. Styrgruppen konstaterade att samarbetet är en mycket lyckad satsning med utvecklingskraft och att fortsättningen kommer att bli intressant att följa.

Vi planerar nu ett antal olika aktiviteter för att visa vad som åstadkommits så här långt och under kommande perioder räknar vi med fortsatt stöd av Västra Götalandsregionen. Vi har utvecklat och etablerat ett samarbete som är tämligen unikt och som visat sig vara framgångsrikt. Diskussionerna i styrgruppen i sig är också berikande kring omvärldsförutsättningar och utveckling av våra respektive verksamheter. I budgetpropositionen för 2015 anges att regeringen inte längre kommer att stödja samgåenden, men uppmuntrar samarbeten. Här finns nu möjligheter att medverka till att förstärka ett forskningsstrategiskt samarbete och bidra till att uppmärksamma en modell för hur samarbete kan utvecklas och etableras. Medel kommer att finnas i den förstärkning av fakultetsanslagen/basanslagen med 300 Mkr som aviserats till 2016.   

Hållbar utveckling vid Högskolan i Borås

I mars 2012 blev högskolans miljöledningssystem certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 14001. Ett mödosamt arbete med att få alla pusselbitar på plats i ett sammanhängande och komplett system resulterade i ett certifikat. En bekräftelse på god kvalitet. Certifieringen var ett mål för vårt arbete med utveckling av miljöledningssystemet och med integrering av perspektivet hållbar utveckling i utbildning, forskning och verksamhetsstöd. Måluppfyllelsen var en bekräftelse och en milstolpe och samtidigt en start för ett fortsatt utvecklingsarbete och inte minst för fortsatt förankring i verksamheten.

Nu, snart tre år efter den första certifieringsrevisionen, har en omcertifiering av miljöledningssystemet genomförts. Det omcertifieringen särskilt tar fasta på är huruvida vi arbetat med ständiga förbättringar av miljöledningssystemet. Revisorerna konstaterar att så är fallet och många positiva punkter i vårt förbättringsarbete lyfts fram i revisionsrapporten. En förnyelse av certifikatet var odiskutabelt. Revisorernas bedömningar och slutsats är mycket glädjande och sporrar till fortsatta ansträngningar att utveckla hållbarhetsarbetet.

Mest glädjande är emellertid revisorernas observation att det finns ett ökat engagemang och en ökad medvetenhet hos medarbetare och studenter vid högskolan kring hållbarhetsfrågor. Det finns många förklaringar till detta men främst handlar det om att frågan om hållbar utveckling finns i allas vardag. Det handlar om att hantera klimatutmaningen, skapa stabila ekonomiska system, vårda och utveckla demokratiska värden och bygga ett samhälle byggt på integration och samverkan. Men sannolikt har också den uppmärksamhet som hållbarhetsfrågorna har på högskolan bidragit till ökat engagemang och medvetenhet.

Revisorerna nämner också en rad aktiviteter som genomförts i syfte att uppmärksamma och driva hållbarhetsfrågorna; seminarier, diplomeringsceremonier, fairtrade-fika och workshops. För egen del vill jag gärna framhålla de så kallade ”För och emot-seminarierna” vars syfte är att problematisera hållbar utveckling genom att ställa olika samhällsintressen och konsekvenser av strategier och åtgärder för hållbar utveckling mot varandra. En fokusering på konkurrerande värden är grunden för fördjupad diskussion kring hållbarhet och de utmaningar och dilemman som hållbarhet innebär. Ett evenemang som jag också särskilt vill framhålla är Days of Knowledge som genomfördes för första gången för några veckor sedan. Days of Knowledge är ett evenemang i samarbete med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad och det hade i år som tema hållbarhet. Dagen blev en framgång och en manifestation av betydelsen av utbildning och forskning med fokus på hållbar utveckling.

Vi fortsätter driva frågan om hållbar utveckling. En kommande och viktig aktivitet är presentationen och behandlingen av rapporten ”The Sustainable University”. Här beskrivs innebörden av den hållbara högskolan i förhållande till de kvaliteter inom fältet hållbarhet som vårt lärosäte visar och utvecklar. Rapporten kommer att behandlas i ledningsråd och professorskollegium i december.                         

Internationalisering

Medbloggare är Kim Bolton

Internationella samarbeten och internationalisering är en självklarhet och en viktig kvalitet för universitet och högskolor. Vi har vid Högskolan i Borås precis som alla andra lärosäten en mängd internationella kontakter och samarbeten inom utbildning och forskning. Inte minst våra forskare knyter löpande nya kontakter, integreras i och utvecklar internationella nätverk. Vi har studenter som berikar sina studier med en termin eller ett läsår vid något universitet i Europa eller i någon annan världsdel. Och vi har studenter från andra länder som kommer till oss och berikar vår akademiska miljö. Vi har en internationell miljö vid högskolan som bidrar till hög kvalitet i vår verksamhet.

I syfte att ytterligare stärka den internationella profilen har idén om kompletta samarbeten nu börjat ta form. Med ett komplett samarbete menas att vi samarbetar med ett universitet inom flera olika områden och på olika organisatoriska nivåer. Ett komplett samarbete är djupt och brett, på individnivå och på organisationsnivå. Ett komplett samarbete är robust och står inte och faller med enskilda medarbetares insatser och engagemang även om sådana är synnerligen betydelsefulla. Ett exempel på ett komplett samarbete kan komma att bli samarbetet med University of Highlands and Islands (UHI) med huvudcampus i Inverness i norra Skottland. Vi har med start 2011 i olika konstellationer träffat företrädare för UHI. En rad olika idéer och förslag till samarbeten är nu definierade och vi arbetar vidare med planering för genomförande.

Ett annat samarbete som kan komma att omfatta flera olika typer av aktiviteter är med University of Shanghai for Science and Technology (USST). Vi har idag studentutbyten och då framförallt inom programmet Internationell Marketing and IT (IMIT). Tidigare i veckan var vi tillsammans med medarbetare i Shanghai och träffade ledningen för USST. Det var en givande diskussion kring hur samarbetet skulle kunna utvidgas. Det finns ett stort intresse från USST bland annat för vår utbildning och forskning kring energieffektivisering och resursåtervinning. Kan vi med ett utökat samarbete bidra till ökad förståelse för de globala utmaningarna och bidra med tekniska lösningar som förbättrar situationen lokalt är det mycket värdefullt. USST har också en enhet för kommunikation och design med eventuella möjligheter till utökat samarbete. En restriktion för samarbete är begränsade språkkunskaper hos många lärare, forskare och studenter vid USST. Det finns en stor medvetenhet i ledningen för USST om detta och ambitioner att förbättra språkkunskaperna. Intressant är också att universitetet har samarbete med ett antal framstående brittiska universitet, vilket innebär att ett samarbete med USST också kan ge relationer till lärosäten i Storbritannien.

I samband med vistelsen träffade vi också våra utbytesstudenter som är i Shanghai och Jinan under läsåret. Ett 20-tal studenter mötte upp på en träff på söndagskvällen och berättade om sina studier och hur det är att studera och leva i Kina. Det var genomgående positiva studenter och alla såg fram emot fortsättningen. Därmed inte sagt att det inte fanns synpunkter som vi behöver ta vara på i kommande utvecklingsarbeten. Verksamheten håller god kvalitet och studenternas uppfattningar stödjer avsikten att bredda samarbetet med USST.