I mars 2012 blev högskolans miljöledningssystem certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 14001. Ett mödosamt arbete med att få alla pusselbitar på plats i ett sammanhängande och komplett system resulterade i ett certifikat. En bekräftelse på god kvalitet. Certifieringen var ett mål för vårt arbete med utveckling av miljöledningssystemet och med integrering av perspektivet hållbar utveckling i utbildning, forskning och verksamhetsstöd. Måluppfyllelsen var en bekräftelse och en milstolpe och samtidigt en start för ett fortsatt utvecklingsarbete och inte minst för fortsatt förankring i verksamheten.

Nu, snart tre år efter den första certifieringsrevisionen, har en omcertifiering av miljöledningssystemet genomförts. Det omcertifieringen särskilt tar fasta på är huruvida vi arbetat med ständiga förbättringar av miljöledningssystemet. Revisorerna konstaterar att så är fallet och många positiva punkter i vårt förbättringsarbete lyfts fram i revisionsrapporten. En förnyelse av certifikatet var odiskutabelt. Revisorernas bedömningar och slutsats är mycket glädjande och sporrar till fortsatta ansträngningar att utveckla hållbarhetsarbetet.

Mest glädjande är emellertid revisorernas observation att det finns ett ökat engagemang och en ökad medvetenhet hos medarbetare och studenter vid högskolan kring hållbarhetsfrågor. Det finns många förklaringar till detta men främst handlar det om att frågan om hållbar utveckling finns i allas vardag. Det handlar om att hantera klimatutmaningen, skapa stabila ekonomiska system, vårda och utveckla demokratiska värden och bygga ett samhälle byggt på integration och samverkan. Men sannolikt har också den uppmärksamhet som hållbarhetsfrågorna har på högskolan bidragit till ökat engagemang och medvetenhet.

Revisorerna nämner också en rad aktiviteter som genomförts i syfte att uppmärksamma och driva hållbarhetsfrågorna; seminarier, diplomeringsceremonier, fairtrade-fika och workshops. För egen del vill jag gärna framhålla de så kallade ”För och emot-seminarierna” vars syfte är att problematisera hållbar utveckling genom att ställa olika samhällsintressen och konsekvenser av strategier och åtgärder för hållbar utveckling mot varandra. En fokusering på konkurrerande värden är grunden för fördjupad diskussion kring hållbarhet och de utmaningar och dilemman som hållbarhet innebär. Ett evenemang som jag också särskilt vill framhålla är Days of Knowledge som genomfördes för första gången för några veckor sedan. Days of Knowledge är ett evenemang i samarbete med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad och det hade i år som tema hållbarhet. Dagen blev en framgång och en manifestation av betydelsen av utbildning och forskning med fokus på hållbar utveckling.

Vi fortsätter driva frågan om hållbar utveckling. En kommande och viktig aktivitet är presentationen och behandlingen av rapporten ”The Sustainable University”. Här beskrivs innebörden av den hållbara högskolan i förhållande till de kvaliteter inom fältet hållbarhet som vårt lärosäte visar och utvecklar. Rapporten kommer att behandlas i ledningsråd och professorskollegium i december.