Kommunforskning i Västsverige (KFi) utser årligen bästa kommunala årsredovisning i Västsverige. Syftet med tävlingen är att uppmärksamma årsredovisningen och därigenom stimulera till ett ökat intresse och bidra till att kommunerna förbättrar informationsgivningen kring genomförd verksamhet och finansiell utveckling och ställning. En öppen och tillgänglig redovisning ger grund för olika intressenters bedömningar och ställningstagande av hur kommunen hanterar gemensamma medel. En hög kvalitet befrämjar politisk debatt och hanteringen av resurser. En hög kvalitet stödjer demokrati- och effektivitetsutveckling. Kommunforskning har genomfört årsredovisningstävlingen sedan början av 1990-talet och jag har haft förmånen att vara ordförande i juryn ända sedan starten. Nedanstående text är baserad på det juryutlåtanden som togs fram och som presenterades på KFi-dagen i början av december där årets vinnare tillkännagavs.

Juryn konstaterar i bedömningen av årsredovisningarna för 2013 att kvaliteten är god. De kommunala årsredovisningarna är informativa och ger underlag för olika intressenter att bedöma kommunens utveckling. Förbättringar sker framför allt av beskrivningar av verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Det finns fortfarande en stor utvecklingspotential för verksamhetsbeskrivningarna och ofta handlar det om att finna ett sätt att begränsa omfattningen på beskrivningarna och undvika informationsöverflöd.

De finansiella analyserna är av god kvalitet och ger underlag för att bedöma god ekonomisk hushållning. Juryn efterfrågar emellertid nya grepp i strävandena att förmedla information och kunskap om finansiell utveckling och ställning. Juryn noterar också hög kvalitet i den finansiella redovisningen och tillämpning av principer, regler och rekommendationer, men det finns kommuner som går sin egen väg i redovisningen. Oklarheter finns här i tillgångsredovisningen och hur resultatet har disponerats. Dags för skärpning! Dags att tillämpa god redovisningssed.

Juryn har tidigare år påpekat och framför återigen betydelsen av de politiska förorden, oftast enbart från kommunstyrelsens ordförande, men ibland också kompletterat med förord från oppositionsrådet. Men det finns även här utvecklingspotential. Det är inte sällan otydligt vilket syftet med förordet är, vilket huvudbudskapet är. Utrymmet behöver inte heller användas, vilket fortfarande förekommer, till att meddela att ett år går fort. Det är en kvalitet om oppositionsrådet får komma till tals men det får inte utvecklas till en tillsynes osaklig pajkastning mellan kommunens ledande politiker.

Hög kvalitet nästan genomgående således men också stor brist på förnyelse och nya grepp. En konsekvens av detta är att juryn inte heller har förnyar sig i någon större omfattning i valet av hedersomnämnda och vinnare. Hedersomnämnanden fick Göteborg, Halmstad, Kungsbacka, Varberg och Öckerö.

Bäst och årets segrare är en kommun vars årsredovisning ständigt är med i diskussionen om första platsen. Årsredovisningen är välstrukturerad, verksamhetsbeskrivningarna av hög kvalitet och det finns en mängd informativa inslag. Det finns en utmärkt inledande beskrivning av årsredovisningens innehåll, en bra kvalitetsredovisning och informativa kommunjämförelser. Det är ett professionellt dokument i alla avseende. Varje år tillförs eller ändras något i syfte att förbättra informationsgivningen och skapa en ännu mer tillgänglig årsredovisning. Juryns önskan är att kommunens sätt att ständigt utveckla och förbättra årsredovisningen blir stilbildande. Årets vinnare är Tanums kommun.