Det går bra för Högskolan i Borås. Vi hävdar oss väl såväl nationellt och internationellt. Vi har ett gott söktryck till våra utbildningar. Genomförda utvärderingar av utbildningsprogrammen visar på god kvalitet. På forskningssidan noterar vi en stor uppmärksamhet från kollegor och från media, en ökad extern forskningsfinansiering liksom en kraftig ökning av publicerade och citerade artiklar. Vårt stöd för utbildning och forskning, studenter och medarbetare fungerar bra och vi har ett fantastiskt fint och sammanhållet campus. En styrkefaktor är också vårt miljöledningssystem som vägleder oss i arbetet inom hållbar utveckling.

Samtidigt har vi under året genomfört en omfattande förändring av vår organisation. Den 14 januari presenterade jag på Folkan den nya organisationen baserad på den rapport som projektledningsgruppen redovisat och avlämnat i december 2013. Under året har den nya organisationen successivt införts. Det har varit ett år präglats av hög arbetsbelastning för många, inte minst som en konsekvens av övergången från gammalt till nytt, liksom alla beslut och förändringar som fordrats. Det finns många uppfattningar i organisationen om den process som varit och det tillstånd som nu råder. Det är precis så det är och måste vara. Min uppfattning är att förändringen var nödvändig. Min övertygelse är att den nya organisationen successivt kommer att svara mot de effektmål som formulerats och bidra till en långsiktigt fortsatt god utveckling av vårt lärosäte. Vi har en ny organisationsstruktur. Nu gäller det att använda den på bästa sätt för att utvecklas ytterligare.

En vägledning i vårt fortsatta arbete är en tydligt formulerad vision för högskolan med mål som följer och stödjer visionen. Ett arbete med ett nytt visionsdokument för högskolan har bedrivits under hösten. Det har behandlats som ett informationsärende i vår styrelse med sikte mot beslut i styrelsen i februari 2015. Visionsdokumentet är medvetet kortfattat och är inte avgränsat i tid. Vi ska bli det tredje universitetet i Västsverige. Ett sådant universitet har studentens lärande i centrum, kompletta akademiska miljöer och en relation mellan utbildning och forskning som är eller närmar sig 60:40. Samverkan, internationalisering och hållbarhet är självklara kvaliteter. Inriktningen på verksamheten är att vi bedriver vetenskap för profession. Visionsdokumentet följer naturligt den utveckling och inriktning som vår verksamhet har haft och är förenligt med idéerna bakom organisationsförändringen, samtidigt som ett arbete i enlighet med visionen har stora konsekvenser. I olika sammanhang kommer visionen att uppmärksammas och den är och kommer att vara utgångspunkt för planering av verksamhet och strategiska satsningar.

Låt mig återkomma till hållbar utveckling. Universitet och högskolor möter årligen över 400 000 studenter. Vi har ett uppdrag uttryckt i regeringsformen och i högskolelagen att främja hållbar utveckling. Det är med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att Borås är i fronten i arbetet med hållbar utveckling i utbildning och forskning liksom i hur vi som organisation stödjer hållbar utveckling. Vi lever som vi lär. Vi kommer att fortsätta satsningarna på hållbarhet för att vara en i alla bemärkelser hållbar högskola. Fler av våra utbildningsprogram ska innefatta omfattande moment om hållbar utveckling, forskningen alltmer orienteras mot hållbar utveckling och vår egen infrastruktur, våra rutiner och vårt beteende ska bli allt mer hållbart.

Efter ett intensivt år väntar nu en jul med många röda dagar och möjligheter till sammanhängande ledigheter. Det är viktigt komma ifrån ett tag och få distans till arbetet och de utmaningar som finns i arbetslivet. För min del är det distans till företeelser som budgetpropositioner, helårsstudieplatser, externa forskningsfinansiärer, innovationssystem och omorganisationer. Jag ser framemot att umgås med familjen. Jag ska hänga mycket med barnbarnen Alicia och Vincent, vänta på att tomten kommer med hållbara julklappar och läsa och lyssna till skönlitteratur. Det kommer att bli många joggingrundor på vår ö under helgerna och sannolikt också ett traditionsenligt nyårsdopp i havet.

Tack för fina insatser och stort engagemang under året och God Jul och Ett Gott Nytt År!