Textile Fashion Center, som är en del av vårt campus, har blivit en enastående framgång. Det har blivit en mötesplats för verksamma inom textil- och modebranschen, precis som det var tänkt, men många andra typer av arrangemang och aktiviteter än textil- och moderelaterade förläggs till och genomförs på Textil Fashion Center. För boråsaren har Textile Fashion Center inneburit en tillgänglighet till den textila näringens traditioner, utvecklingslinjer och framtid. Stadens lokalisering av Textilmuseet till Textile Fashion Center har tillfört huset och området en ytterligare spännande och viktig dimension.

Textile Fashion Center som mötesplats och de verksamheter som inryms i centret utgör en bas i utvecklingen och etableringen av Science Park Borås. Det finns en mycket väl fungerande inkubator på plats, ett företagshotell och tilltalande fysiska mötesplatser. Ett arbete har nu genomförts med syftet att beskriva den specifika inriktningen på innehållet i en Science Park. I tisdagskväll presenterades ett förslag för inbjudna företrädare för politik, förvaltning och näringsliv i Boråsregionen. Det var en mycket god uppslutning och många viktiga kommentarer och synpunkter lämnades.

Förslaget eller kanske snarare idéskissen som presenterades innebär att en Science Park byggs upp utifrån tre fokusområden. Dessa är textil, hållbart samhällsbyggande och välfärd. Fokusområdena baseras på forskning och utveckling som bedrivs inom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås. Fokusområdena är en bas för Science Park. Profilen är områden där vi tillsammans redan idag är ledande. I går var exemplen på profiler, och där vi har en tät position nationellt, textil och RE, där RE är samlingsbenämning för företeelser som återanvändning (reuse) och återvinning (recovery), det vill säga det handlar om hållbar utveckling. Utmärkande är även de särskilda egenskaper som är vår Science Park. Fokuseringen för Science Park Borås ska enligt förslaget vara på mindre och medelstora företag, design och konst och att arbeta med framtagning av prototyper. De utmärkande egenskaperna eller annorlunda uttryckt identiteten har sin bakgrund i den företagsstruktur som råder i regionen, förekomsten av omfattande konstnärlig utbildning och forskning och inspiration från forskningsprogrammet Smart Textiles och den prototype factory som byggts upp som en del av Smart Textiles innovationssystem.

Presentationen av Science Park Borås föregicks av presentationer av Inkubatorn i Borås verksamhet och av forskningsprogrammet Smart Textiles. Det följdes av gruppdiskussioner och en avslutande diskussion i plenum. Det var en mycket livlig diskussion där alla stödde iden med en Science Park men med medskicket att frågan varför måste besvaras tydligare och den struktur, innehåll och inriktning som föreslogs utvecklas och motiveras. Ett budskap var också att en Science Park är en angelägenhet för hela Boråsregionen.

Stärkta av att alla inbjudna som kunde komma kom, stödet för idén och det stora engagemanget i diskussionerna går vi nu vidare. Vi ska besvara de frågor som ställdes, skyndsamt tillsätta en mindre arbetsgrupp under Erik Breskys ledning för fortsatt utveckling av inriktning och innehåll och för förankring. En ny workshop planeras att genomföras inom de närmaste månaderna.