I onsdags i förra veckan genomfördes högskolans första Gränsöverskridande EftermiddagsMöte (GEM). Under våren är sex stycken onsdagar avsatta för GEM och förhoppningen är att medarbetare så långt som det är möjligt har kunnat frigöra de planerade eftermiddagarna och kan medverka. Syftet med GEM är att kunna genomföra aktiviteter av skilda slag som är av stort gemensamt intresse och göra det möjligt för många att delta. GEM blir därigenom också ett utmärkt tillfälle att mötas över organisatoriska gränser vilket befrämjar samarbete i vår nya organisation.

Det första GEM:et tog upp en mycket angelägen fråga nämligen hur vi alla kan medverka till att minska dödligheten av ett hjärtstopp. Vi fick en professionell och illustrativ visning av hjärt- lungräddning och av hur en hjärtstartare fungerar. Även om hjärtstartare är självinstruerande så är det mycket värdefullt att ha sett hur den fungerar. Förevisningen hölls av Helene Bylow som är sjuksköterska och som numera arbetar på heltid med att sprida kunskap om hjärt- lungräddning och forska om hjärt- lungräddning. Hon genomför nu en studie av hur kunskaper om hur hjärtstartare fungerar bäst kan förmedlas för att uppnå en långvarig kunskapseffekt och därigenom stöd vid användning.

Helenes förevisning föregicks av en föreläsning av Johan Herlitz, professor i kardiologi och prehospital akutsjukvård, under rubriken Fyrtio års forskning om hjärtattack; en ”hjärtefråga”. Johan gjorde en exposé över hjärtforskning genom att återge resultat från avhandlingarna författade av de 30 doktorander som Johan handlett. Studierna spänner över ett brett fält från kartläggning av demografiska och sociala strukturer, via effekter av behandlingsinsatser till patientupplevelser och livskvalitet. Föreläsningen innehöll också en inledande beskrivning av hur hjärtat fungerar och en avslutning där några dramatiska händelser beskrevs och där snabba och tidiga insatser räddat liv. Föreläsningen var mycket givande och mycket uppskattad.

Det första GEM:et avslutades med en redovisning av aktuella frågor och förutsättningar för högre utbildning och forskning. Jag redovisade också innehållet i det visionsdokument som nu ska behandlas i vår styrelse, verksamhetsplanen för 2015-2017 samt de kärnvärden som är grunden för varumärket Högskolan i Borås.