Styrelsen för Högskolan i Borås har sammanträtt och en rad för högskolan viktiga beslut fattades. 2014 lades till handlingarna i och med att årsredovisningen fastställdes. 2014 var omorganisationens år och mycket kraft har ägnats åt att etablera den nya strukturen med tre akademier och ett samlat verksamhetsstöd. Vi är inte klara – det blir vi aldrig – men vi är på god väg att lägga den organisatoriska grunden för en fortsatt gynnsam utveckling av högskolan. Vi har en struktur och en ansvarsfördelning som befrämjar kvalitetsutveckling och samarbete.

Styrelsen konstaterade att 2014 var ett bra år för högskolan. Högt söktryck, betyget mycket hög kvalitet på tre av våra prövade utbildningar, ökad extern forskningsfinansiering, fler publicerade artiklar i granskade vetenskapliga journaler och en positiv budgetavvikelse på närmare sju miljoner. 2014 kan sammanfattas med att det var ett intensivt förändringsår med goda verksamhetsresultat och med en ekonomi i gott skick.

Under en längre tid har arbete pågått med ett visionsdokument för högskolan. På styrelsemötet fastställdes visionsdokumentet med beslut om vissa redaktionella ändringar. Dokumentet anger grunderna för hur vi ska arbeta för att stärka Högskolan i Borås. Visionen är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Grundbultarna är studentens lärande i centrum, kompletta akademiska miljöer och en relation mellan utbildning och forskning som är 60:40. Vår verksamhetsplan för 2015-2017 omfattar sju fokusområden, satsningar som stödjer visionen och som ska vara genomförda senast 2017.

Vid styrelsemötet fattades också beslut om budgetunderlaget, det vill säga vår framställan till regeringen. Våra prioriteringar är att få ett utökat utbildningsuppdrag, dels fler designplatser, dels ett antal fria platser. Vi framför också som en särskild prioritering medel till konstnärlig forskning.

Det är en styrka att ha alla övergripande styrdokument på plats och tydligt kunna redovisa hur styrelsen vill att högskolan ska utvecklas. Styrdokumenten ger också en tydlighet i valet av strategiska satsningar.

Styrelsen fattade också beslut om budget för 2015. Omorganisationen och avsikten att invänta tillsättning av sektionschefer försenade budgetprocessen och ärendet sköts därför till februarimötet. Ett nollresultat budgeteras och således ett oförändrat myndighetskapital. Detta är idag drygt 50 Mkr och cirka åtta procent av vår omsättning, någon procentenhet över det riktvärde som tidigare har beslutats av styrelsen. Den budget som fastställdes innebär i förhållande till äskandena minskade nettokostnader. En ingående uppföljning och uppföljningsdialog kommet att ske under 2015. Under våren ska också styrmodellen ses över och anpassas utifrån den situation som nu råder och de möjligheter som den nya organsationen innebär.

Det avslutande ärendet var ett utkast till remissvar på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) förslag till modell för utvärdering av forskarutbildningarna. Vår uppfattning är att forskarutbildningarna borde utvärderas på samma sätt som utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, det vill säga att det ska vara lärosätenas ansvar att utvärdera och kunna visa att utbildningarna innebär att examensmålen uppnås. Om nu inte UKÄ och regeringen går på den linjen så är vår uppfattning att den föreslagna modellen i allt väsentligt är bra. Särskilt bra och viktigt är att lärosätena ges möjlighet att påverka inom vilket ämne som en specifik forskarutbildning bör höra vid utvärderingen. Inte minst forskarutbildningar vid högskolorna följer inte en klassisk ämnesindelning utan är flervetenskapliga och dessutom nydanande, precis i enhetlighet med propositionen som gav oss möjlighet att inom väldefinierade områden examinera på forskarnivå. Det är nödvändigt att UKÄ:s utvärderare noga beaktar denna omständighet.