Högskolan i Borås har ett citycampus. All vår verksamhet är samlad på ett ställe och mitt i staden. Runt akademiplatsen, campus hjärta, finns våra tre byggnader med lokaler och mötesplatser av hög kvalitet. Jag brukar i olika sammanhang framföra att vi har Sveriges bästa och finaste campus och jag har hitintills inte blivit motsagd av någon.

I syfte att säkra goda långsiktiga förutsättningar för utvecklingen av vårt campus och samtidigt definiera ett antal förbättringsmöjligheter på befintligt campus har en campusplan utarbetats i samarbete med Akademiska Hus. Campusplan 2025 är benämningen och den tar följaktligen sikte på vilka behov av lokalytor som högskolan kan komma att ha om tio år. Grunden för bestämning av lokalbehovet är ett antagande om en väsentlig expansion av vår utbildning efter 2020 när antalet 20-åringar och presumtiva studenter kommer att öka kraftigt. I antagandena finns också med konsekvenserna av en höjd ambitionsnivå vad gäller andelen i en årskull som ska ha genomgått högre utbildning och ett statsfinansiellt läge som möjliggör fler utbildningsplatser. Bestämningen baseras också på ett antagande om, i enlighet med våra mål, en ökad forskningsvolym och behov av fler och större laboratorier, verkstäder och lokaler för visningar och demonstrationer. Vi definierar utbyggnadsbehovet till cirka 20 000 m2, från drygt 50 000 m2 idag till drygt 70 000 m2. I Campusplan 2025 pekas ytor ut som enligt vår uppfattning måste reserveras för högskolans expansion.

Campusplan 2025 innehåller också idéer till förbättringar som är viktiga att genomföra i närtid; fler och större grönytor, tydligare markeringar av var campus börjar och slutar, ljussättning som ger volym och inspiration, fortsatt konstnärlig utsmyckning och investeringar i solceller för förbättrad energieffektivitet. Det nämnda är några av de åtgärder som ytterligare skulle höja kvaliteten på campusområdet.

Campusplanen har successivt vuxit fram baserat på ett antal workshops och möten där idéer och möjligheter stötts och blötts. Studenter, medarbetare, fackliga företrädare och representanter för staden har deltagit i arbetet. Planen har nyligen presenterats för kommunledningen och mottogs mycket positivt. Det finns, menade flera i samband föredragningen och diskussionen i kommunalrådsberedningen, alternativ till vårt utbyggnadsförslag, men det ansågs värdefullt att högskolan genom planen tydliggjorde tankar och bedömningar om långsiktig utveckling och behov av mark. Ingen har någon annan uppfattning än att högskolan ska vara mitt i stan och fortsatt ha en sammanhållen verksamhet fysiskt.

Presentationer av Campusplan 2025 kommer att genomföras den 9 mars.