Den nordiska rektorskonferensen hade som utgångspunkt och rubrik ”Changing universities in a changing world”. Under konferensen gavs beskrivningar och illustrationer från de nordiska länderna. Vi har en gemensam omvärld och en ekonomisk press riktad mot offentligt finansierad verksamhet och högre utbildning och forskning som vi inte kommer undan. Sättet att möta behovet av förändring och samtidigt utveckla verksamheten uppvisar likartade ansatser men samtidigt också stora variationer.

I Norge driver regeringen profileringstanken hårt. I fortsättningen, framförde kunskapsministern i sin presentation, ska utvecklingen vara en följd av politiska beslut inte organisk ostyrd tillväxt. Profileringen tar sig flera uttryck, främst genom den mycket genomgripande fusionsprocess som pågår. Antalet lärosäten reduceras kraftigt för att få till stånd större kritiska och konkurrenskraftiga utbildnings- och forskningsmiljöer. Fusionerna sker utifrån ett disciplinärt perspektiv och inte utifrån en geografisk närhetsprincip. Sammanslagningar sker således mellan lärosäten belägna på helt olika platser i landet och flercampusuniversitet etableras. I Danmark är fusionerna genomförda sedan flera år tillbaka. Här sker nu stora ekonomiska neddragningar där inte minst humaniora drabbas mycket hårt. I Finland väntar kraftiga neddragningar för yrkeshögskolorna, dessa benämndes för övrigt Universities of Applied Science. Inriktningen på politiken i Finland är tydlig mot att bygga starka forskningsmiljöer.

Konferensen innehöll ett antal intressanta observationer, uppfattningar och frågor om utmaningar inom högre utbildning och forskning.

•   Vi har alla ett stort ansvar för att värna autonomi, nyfikenhetsbaserad utbildning och forskning och långsiktighet.

•   Utmaningen är att vara följsamma och samtidigt motståndskraftiga mot förändring.

•   Vi måste upprätthålla balansen mellan den nyfikenhetsbaserade forskningen och den öronmärkta.

•   Antalet MOOCs (Massive Open Online Courses) har ökat, 110 universitet erbjuder MOOCs, och lärosäten använder alltmer MOOCs i utbildningarna som särskilda belysningar men också som poänggivande kurser. MOOCs är en möjlighet och inget hot.

•   Vissa utbildningar kräver starka forskningsmiljöer medan debet och kredit är samma överallt! (häpnadsväckande, min anmärkning)

•   Hur ska vi klara att lyfta miljoner människor ur fattigdom och samtidigt klara grön omställning?

•   Det stora utmaningarna fordrar flerdisciplinär forskning, men flerdisciplinär forskning förutsätter starka discipliner. Det gäller att vara så kompetent inom sin disciplin att man ser behovet av stöd från andra.

•   Åtskillnaden mellan utbildning och bildning är inte meningsfull. De går inte att separera från varandra.

Till flera av ovanstående punkter finns det anledning att återkomma till i bloggar under våren.