Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson besökte högskolan i slutet av förra veckan. Besöket inleddes med ett möte i en mindre grupp där jag fick tillfälle att kort beskriva högskolans utveckling, våra utbildnings- och forskningsområden och uttalade mål för vår verksamhet. Vi talade om betydelsen av kompletta akademiska miljöer med utbildning på alla nivåer och starka profilerade forskningsprogram. Ministern bekräftade vikten av kompletta akademiska miljöer och att utbildning och forskning ska bedrivas på alla lärosäten. Markeringen från ministern av betydelsen av så kallade regionala högskolor, ett uttryck som jag ogillar, handlar om att alla lärosäten ska vara konkurrenskraftiga nationellt och internationellt. Ett positivt besked som förhoppningsvis innebär ökade fasta forskningsanslag till högskolorna. Vi framförde att vi arbetar med att successivt förstärka och öka kvaliteten i hela vår verksamhet och när vi uppfattar att vi har de kvaliteter som krävs vill vi kunna ansöka om att högskolan ska bli ett universitet. Jag uppfattade att ministern tyckte att vi förde ett välgrundat resonemang, men några utfästelser om vare sig det ena eller det andra kunde naturligtvis inte lämnas. Det förväntade vi oss inte heller.

Efter det inledande och mycket givande samtalet bytte vi lokal och använde för första gången vårt nya styrelserum. Externa gäster, studenter och medarbetare anslöt och andra delen inleddes med att studentkårens ordförande Alina Berg och vice ordförande Daniel Palmgren beskrev studentkårens verksamhet och hur det är att vara student i Borås. Därefter blev det vårdvetenskapligt tema med en kortfattad översikt av Maria Nyström följt av en beskrivning av projekt inom området prehospital vård i högteknologisk miljö. Christer Axelsson berättade om nyvunna forskningsresultat och pågående projekt inom ett allt mer centralt område för hälso- och sjukvårdens kvalitet. Redovisningen avslutades med att Fredrik Ståhl beskrev ett nyligen startat projekt där genetiska förutsättningar och livsstil kartläggs genom studier av friska 70-90 åringar. Forskningsfrågan är om livsstil kan kompensera för en viss typ av genuppsättning som innebär att hälsa bevaras.

Vi förflyttade oss sedan till Smart Textiles showroom och togs emot av Susanne Nejderås som kort beskrev forskningsprogrammet Smart Textiles och visade en uppsättning viktiga resultat och tillämpningar inom Smart Textiles, bland annat det stickade blodkärlet, den stickade stenten och den gula klänningen. Det är onekligen en viktig kvalitet för oss att så tydligt kunna visa upp resultat av den forskning som bedrivs vid högskolan.

Vi avslutade med lunch och samtalade vidare om förutsättningarna för högre utbildning och forskning, kommande budgetar och propositioner och det politiska och parlamentariska läget i riksdag, regioner och kommuner. Det blev ett mycket givande möte med vår nya minister för högre utbildning och forskning. Jag hoppas och tror att Helene Hellmark Knutsson uppskattade besöket vid högskolan och fick bilden med sig av ett lärosäte med bra utbildning och forskning och höga ambitioner.