Det finns ett naturligt och välutvecklat samarbete mellan lärosätena i Västsverige. Det finns många motiv till att bekräfta och verka för ett utvecklat regionalt samarbete där vi tar vara på varandras styrkor och skapar tydliga regionala profiler som stödjer samhällsutvecklingen. Ett antal kluster, till vilka lärosätena på olika sätt och i olika omfattning kan ansluta, har identifierats. Vid ett möte med företrädare för regionledningen och rektorer vid lärosätena i Västra Götalandsregionen var en av huvudpunkterna hur vi går vidare med att tydliggöra och utveckla klustren.

Västra Götalandsregionen åtog sig vid mötet att på ett tydligare sett fortsättningsvis koordinera de fem kluster som tagits fram av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Dessa är Stadsplanering för framtiden, Marin miljö och marina sektorn, Transportlösningar, Grön kemi och biobaserade produkter och Life Science. Det är positivt och värdefullt att Västra Götalandsregionen åtagit sig att medverka till en bättre spridning och kunskap om regionens styrkeområden och kluster. För Högskolan i Borås del är det viktigt att medverka till att klustren fylls med innehåll och det är också en möjlighet för oss att utveckla samarbeten inom klustren och profilera högskolan.

Det är samtidigt så att vi måste satsa på våra egna styrkeområden som inte fullt ut går att koppla till klustren. På precis samma sätt som satsningar inom Göteborgs universitet bland annat stärker Life Science och företag inom läkemedelsindustrin, och satsningar inom Chalmers tekniska högskola bland annat stärker transportlösningar och fordonsindustrin, måste våra satsningar stärka våra styrkeområden inom handel, textil och mode, IKT, stadsbyggnad, resursåtervinning och offentlig verksamhet. Det är viktigt att Västra Götalandsregionen ser till hela regionen och till de tre högskolornas profiler. Det finns en mycket stor potential i de styrkeområden som byggts upp och utvecklas på de tre högskolorna och fortsatta satsningar är angelägna.

På mötet diskuterades också kommande inspel till forskningspropositionen för 2017-2020. Det finns flera angelägna satsningar. En är att utjämna regionala skillnader, vilket innebär ökade medel, ökade fasta forskningsanslag, till Västsverige. En sådan satsning kan ske på många olika sätt. Ett sätt är att ge medel för att stärka samverkan, kluster och styrkeområden. En grupp med representanter från lärosätena i Västsverige kommer att arbeta med ett gemensamt inspel som tar fasta på vilka vinsterna skulle vara med en prioritering av verksamheter i Västsverige. Vi kommer att beskriva vårt erbjudande till regeringen.

Vi kommer givetvis samtidigt skicka in egna synpunkter och kommentarer till propositionen. En mycket angelägen åtgärd är att stärka det fasta forskningsanslaget till nya universitet och högskolor. Vi svarar idag för närmare 40 procent av all utbildning och har nio procent av det fasta forskningsanslaget. En miljardreform skulle lyfta oss till 15 procent av totalen, det skulle vara en bra början. Vi kommer också att fortsatt att argumentera för ökade medel till konstnärlig forskning.