Idag presenterades två nya rapporter i vår rapportserie ”Vetenskap för profession”. Rapport nummer 30 författad av Gustaf Nelhans och Pieta Eklund har titeln ”Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval av svenska lärosäten”. Rapporten innehåller en beskrivning av möjliga och tillämpade modeller för resursfördelning där bibliometri används. Fokus är på modeller tillämpade vid svenska lärosäten, men även internationella utblickar och jämförelser görs i rapporten. I rapportens avslutning förs ett centralt resonemang kring hur ett prestationsrelaterat system påverkar de som bedöms men också de som bedömer. Författarna varnar för en okritisk användning av bibliometriska indikatorer, det kan hindra ledningarnas möjligheter att strategiskt utveckla starka forskningsmiljöer, det kan också vara en hämsko för utvecklingen av kvalitet i forskningen. Rapport 30 är ett mycket värdefullt underlag för diskussioner om hur resurser kan och bör fördelas till forskning och vilka möjligheter och hinder som olika tillämpningar innebär.

Rapport 31 har titeln ”The University of Borås as a sustainable university”. Den är författad av Jan Nolin med medverkan från undertecknad. Rapporten har sin upprinnelse i en diskussion i högskolans dåvarande professorsgrupp att ta fram en rapport som beskriver hur vi arbetar med hållbar utveckling inom olika forskningsområden utifrån den ambition vi har att allt mer fokusera på hållbarhet i utbildning och forskning. Jan Nolin tog sig an frågan och successivt har rapporten vuxit fram baserad på en idealmodell för ett lärosäte där hållbar utveckling är i fokus för alla typer aktiviteter. I rapporten beskrivs modellen och dess olika delar. De kvaliteter vi har inom högskolan relateras därefter till modellen. I rapporten förs också resonemang kring förhållningssätt till hållbar utveckling och hur ett lärosäte bör utvecklas för att allt mer förknippas med hållbarhet. En särskild intressant problematik och fråga är hur hållbar utveckling integreras i verksamheten samtidigt som behovet av att beskriva hållbarhetsarbetet specifikt kvarstår i syfte att tydliggöra att hållbar utveckling är i fokus. Ett dilemma.

Tidigare i år publicerades rapport nr 29 OTEC Matters som var resultatet av en konferens kring en metod för omvandling av saltvatten till färskvatten, samtidigt som energi utvinns. OTEC står för Ocean Thermal Energy Conversion. Fler publiceringar i serien väntar under året. Det är glädjande att kunna konstatera att den för högskolan gemensamma serien har blivit ett forum för att sprida resultatet från pågående och avslutad forskning och ett forum för behandling av aktuella frågor inom högre utbildning och forskning.