På väg till Stockholm för SUHF-möten (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och därefter till Falun för SUHF:s förbundsförsamling. Idag är det möte om kvalitet i vår biblioteksverksamhet och därefter möte med företrädare för Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Biblioteken har en mycket central betydelse för kvalitet i utbildning och forskning och det är naturligt för Styrgruppen för forum för bibliotekschefer att ha frågan om hur biblioteken bäst kan bidra till hög kvalitet i utbildning och forskning högt upp på dagordningen. Frågan handlar bland annat om att tydliggöra på vilket sätt biblioteken kan bidra, vilket kompetens som finns och vilka möjligheter som erbjuds. Frågan innefattar också att säkra kompetensförsörjning och kompetensutveckling och i det ligger en kontinuerlig analys och bedömning av vilka de framtida behoven är för studenter, lärare och forskare. Det har också bildats ett kvalitetsnätverk inom biblioteksområdet och mötet idag är en träff med företrädare för nätverket.

SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan har bildat en arbetsgrupp med syftet att öka tydligheten mellan olika postgymnasiala utbildningsformer och kartlägga förutsättningarna för övergångar mellan utbildningsformer. Arbetsgruppen möts idag och för min del är det första mötet. Det är angelägna frågor samtidigt som det förefaller finnas ett behov av ytterligare preciseringar av syftet och förväntningarna på arbetsgruppen.

I morgon är det Förbundsförsamling med bland annat beslut om verksamhetsberättelse och årsredovisning, information om status i utredningen om högskolans utbildningsutbud, information om status i utredningen om ledningsfunktioner i högskolan och diskussion om SUHF:s ställningstagande om systemet för styrning och resursfördelning. Diskussionen handlar om uppfattningar om vikten av ett samlat anslag till utbildning och forskning eller vilka problem det skulle innebära. Min uppfattning är ett samlat anslag, men i fördelningen av anslaget i budgeten och i rapporteringen ska tydligt framgå resurserna till utbildning respektive och forskning.