Månad: april 2015

Nu startar vi! Nytt möte om Science Park Borås

I tisdags hölls ett möte om etablering av Science Park Borås. Det var en uppföljning på ett möte som genomfördes i början av februari där vår modell för Science Park Borås presenterades och diskuterades. Vi fick då i uppdrag av mötet att gå vidare och konkretisera hur vår Science Park ska verka och organiseras.

Tisdagsmötet inleddes med en redovisning av hur Västra Götalandsregionen ser på vikten av Science Parks och vilka framgångsfaktorerna är. Därefter följde en redovisning av en genomförd granskning av den verksamhet vi bedriver som är delar av en Science Park. Vi har enligt granskarna en rad styrkor i Borås i form av bland annat profilerad forskning och en unik infrastruktur för möten och samverkan. Men vi har också utmaningar i att samla alla aktörerna och etablera en gemensam målbild.

Den tredje och avslutande redovisningen under eftermiddagen var förslaget till hur arbetet nu går vidare. Vi utvecklar en Science Park där den textila inriktningen är en central del. Vi har ett mycket gott exempel i det innovationssystem som Smart Textiles utgör. Vi satsar också på andra områden såsom samhällsbyggnad och välfärdsutveckling. Utmärkande egenskaper för Science Park är fokus på mindre och medelstora företag, hållbar utveckling och att utnyttja kvaliteten att vi bedriver konstnärlig forskning och har designutbildning vid lärosätet. En idé är också att precis som Smart Textiles, även för de andra områdena, utveckla Prototype factories. En spännande och unik Science Park växer fram.

En livlig diskussion följde med betoning av vikten av att visa vilken samhällsnyttan är och tydligt beskriva vad en Science Park gör för skillnad. Erbjudandets innebörd och varför olika aktörer ska engagera sig måste beskrivas.  Vi fick med oss många bra synpunkter. Vi formaliserar nu Science Park och inrättar den som en enhet och centrumbildning direkt under rektor. Vi tillsätter en styrgrupp och tar fram ett tydligt direktiv för verksamheten. Vi fick gehör för förslaget och den 1 juli ska allt vara på plats. Det blir alldeles utmärkt.

Tyst minut

Idag klockan 12:00 hålls en tyst minut på universitet i hela Europa för att hedra offren för det obegripliga och meningslösa våldsdådet den 2 april vid Garissa University College i Kenya. 147 människor fick sätta livet till och närmare 100 skadades vid terrorattacken. En obeskrivlig tragedi där våra tankar går till alla anhöriga och till studenter och lärare vid universitetet där livet aldrig kommer att bli sig likt igen. Attacken påminner oss återigen om den osäkra värld vi lever i och betydelsen av öppenhet, åsiktsfrihet och internationellt samarbete för ökad förståelse och demokratisering.

Dådet i Garissa är också en attack mot den grundläggande tanken med universitet som en mötesplats för fritt utbyte av tankar, idéer och argument. Universitet är en samlingsplats för kunskapsutbyten och disputationen eller diskussionen är dess främsta egenskap. Dådet är en attack mot den akademiska friheten. Det är en attack mot unga människors rätt till utbildning och samhällsutveckling. Dagens tysta minut är därför också en manifestation för våra grundläggande ideal och värden.

Högskolan i Borås, studenter och medarbetare tillägnar nu en tyst minut offren vid attentatet i Garissa och markerar att vi fördömer all typ av våld.  

Heldag i huvudstaden – reformer, biblioteksstrategi och förvaltningspolitik

Tre möten i Stockholm idag. Först seminarium anordnat av utbildningsutskottet där Dansk Center för Forskningsanalys vid Århus universitet presenterade sin utvärdering av autonomireformen och kvalitetsreformen. Effekterna av autonomireformen är begränsade konstaterar utvärderarna. Förändringar i mindre omfattning totalt sett har skett av den interna organisationen och på en del håll har nya befattningskategorier tillkommit. Reformen har dock lämnat få spår i verksamheten och kunskaperna om reformen är hos många mycket begränsade. Det som hindrat oss från att utveckla verksamheten och förstärka vårt utbildningsutbud är enligt min uppfattning inte brist på självständighet och utrymme utan brist på resurser. Låt oss nu hoppas att vi tillförs nya fria platser så att nya utbildningar kan utvecklas baserat på den spännande och viktiga forskning som växer fram på högskolan.

Den samlade bedömningen av kvalitetsreformen med fokus på examensmål och studenternas resultat är att den varit kvalitetsdrivande och att förbättringsarbetet inneburit en fokus på innehållet i utbildningarna. Men alltför stor vikt har varit på kontroll och modellen har också präglats av en osäkerhet i rättvisan i den slutgiltiga bedömningen av en utbildning. Skillnaden mellan bedömningen hög kvalitet och bristfällig kvalitet, med allt vad det innebär i form av hot om nedläggning och osäkerhet, kan vara hårfin och hänga på kvaliteten i ett enskilt slumpmässigt utvalt examensarbete. Uppskattningen är att 20 % av utbildningarna befinner sig i ett gränsland och bedömningen och beslutet har präglats av osäkerhet. Det är inte rimligt. Det är dags att skifta system och så kommer nu också att ske. Ett nytt system med fortsatt fokus på resultat, men ett system som vi själva ansvarar för och utvecklar.

Efter utbildningsutskottets seminarium anslöt jag till ett styrgruppsmöte i Forum för bibliotekschefer. Två frågor diskuterades efter lunchen. Först Kungliga bibliotekets förslag till ny struktur för samverkan med centrala aktörer inom biblioteksområdet, såsom SUHF-biblioteken. Förslaget är byggt på goda idéer och intentioner men vi har några förbättringsförslag som vi kommer att framföra i vårt remissvar. Den andra frågan handlade om vårt strategidokument, byggt på fyra viktiga utvecklingsområden. Dessa är Biblioteken som kvalitetshöjare, Lärandemiljöer, Forskningsinformation och Vetenskaplig informationsförsörjning. 4-områdesprogrammet kommer att presenteras på bibliotekschefskonferensen den 1 juni

Avslutade sedan dagen i Stockholm på Förvaltningspolitisk dag arrangerad av Statskontoret. Lars Haikola, tidigare universitetskansler, talade fyndigt och insiktsfullt om ledarskap i offentlig verksamhet och hävdade bland annat att manöverutrymmet för myndighetschefer nog aldrig varit större än idag. Tvärtemot den föreställning som många bär med sig och som skylls på New Public Management. Efter Lars följde en riktigt spänstig paneldebatt om villkoren för ledarskap och former för styrning. Inte minst levererade statsvetaren Olof Petersson några viktiga synpunkter. Han ifrågasatte om det verkligen behövs en ny styrning och om den gamla är så problematisk. Jag delar hans uppfattning och den bekräftas ju också av Lars syn på manöverutrymmet. Utmaningen är inte en ny styrmodell utan tillämpning av en välfärdsmodell som håller för stora påfrestningar i form av ökade behov och minskade resurser. Olof problematiserade också den okritiska ståndpunkten att professionaliseringen måste öka. Det är ingen generell lösning utan kan lika gärna skapa problem i form ökat skråtänkande, ökad internrekrytering och förändringsobenägenhet.

Regionutveckling

I början av mars genomfördes på länsresidenset i Göteborg en gemensam arbetsmiddag under rubriken ”Borås och Göteborg: Textil och modeklustret i två syskonstäder”. Företrädare för städerna och verksamma inom design och mode i Göteborg och Borås var på plats. Syftet med mötet var att slå broar mellan de båda städerna och bidra till utveckling av samarbetet inom design, textil och mode. Ett mycket bra initiativ av landshövdingen som nu fordrar en uppföljning och en fortsättning.

Högskolan medverkar gärna i en sådan uppföljning och fortsatta diskussioner. Vi har successivt byggt upp verksamheten inom området textil och mode och har idag utbildningar på alla nivåer, omfattande forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och välutvecklade samarbeten med företag, forskningsinstitut och andra högskolor och universitet nationellt och internationellt. Forskningsprogrammet Smart Textiles är ett profilområde med hög kvalitet och med stor utvecklingspotential. Det finns stora möjligheter för en fortsatt mycket gynnsam utveckling för Smart Textiles och för det textila klustret. Jag noterar för övrigt att Smart Textiles nu omnämns på Västra Götalandsregionens hemsida som ett av fem styrkeområden inom regionen. Vi har onekligen flyttat fram våra positioner.

Som ett led i utvecklingen av det textila klustret arbetar vi med att knyta ihop trådarna och etablera Science Park Borås. Vi etablerar en tydlig struktur i Borås som stödjer ett samarbete med andra Science Parks och teknikparker i regionen. Vi satsar resurser utifrån övertygelsen om att Science Park och klusterutveckling är gynnsamt för vår utbildning och forskning.

Ett steg i den fortsatta utvecklingen är bland annat att fördjupa diskussionerna utifrån det som började på residenset. Ett möte i en mindre grupp med företrädare för regionen, kommunledningarna i Borås och Göteborg, några näringslivsrepresentanter och rektorerna på berörda lärosäten är mycket angeläget. Initiativet kanske borde komma från Göteborgs Stad, motorn för regionens utveckling, men vi är beredda att agera för att få till stånd ett möte som kan visa sig vara mycket betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av det textila klustret och av regionen.

Intressant från Ledningsutredningen

Jag måste erkänna att jag varit lite skeptisk till den så kallade ledningsutredningen och har frågat mig vad nytt som kan komma fram. Men efter mötet med utredningen och en mycket givande diskussion och efter en föredragning som utredaren Kåre Bremer höll på Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förbundsförsamling för några veckor sedan har jag ändrat mig. Det kommer att föras många intressanta resonemang och redovisas bra rekommendationer i den kommande rapporten. Vi kommer inom sektorn att få ett viktigt och rikt underlag för att diskutera hur verksamheten bör styras och ledas för att nå bästa kvalitet långsiktigt.

I sin föredragning på Förbundsförsamlingen underströk Kåre betydelsen av att ansvar för linjeorganisationen respektive de kollegiala beslutsorganen måste tydliggöras. Beslut om budget och resursfördelning ska tas i linjeorganisationen. Studentinflytande och kollegialt inflytande måste säkerställas, vilket ska ske genom formaliserade beslutsprocesser. Uppdraget till dekaner och prefekter måste också vara tydligt, så är enligt utredningen inte fallet idag.

Kåre framförde också vikten av att rektor, dekaner och prefekter förfogar över medel för att kunna göra strategiska satsningar och prioriteringar på sina respektive nivåer. I budgetprocessen måste medel frigöras och utrymme skapas. En fråga som bör ligga på hög nivå, i vårt fall hos rektor, är strategiska rekryteringar. Det är viktigt att diskutera hur en sådan ordning skulle kunna skapas och utformas.

Utredningen kommer också att understryka vikten av ökade basanslag till forskning. Det är bra. Trycket kommer nu från många håll inför den kommande forskningspropositionen att basanslagen måste förstärkas. Av särskild betydelse är då enligt min uppfattning att de nya universiteten och högskolorna ges ökade resurser. Utväxlingen på en sådan satsning skulle vara mycket god.