Högskolan i Borås ledning har varit på departementsdialog och presenterat och diskuterat vår verksamhet. Fokus denna gång var vårt utbildningsutbud. Dels kring hur vi kommer att hantera tilldelade platser inom vård- och lärarutbildningarna, dels kring vilka övriga utbildningssatsningar som är angelägna. Det är vår ambition att klara den ökade specialdestinerade tilldelningen och göra det med fortsatt hög kvalitet. Den trånga sektorn är den verksamhetsförlagda utbildningen och då framförallt inom sjuksköterskeutbildningen. Något borde göras på nationell nivå med överenskommelse mellan regeringen och SKL och ett tydligt uppdrag till regioner, landsting och kommuner att aktivt verka för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning. Vi framförde önskemål om att få fler designplatser i enlighet med vårt budgetunderlag. Vi vill dessutom utöka och stärka våra utbildningar inom samhällsbyggnad. Det behövs fler byggingenjörer och samhällsplanerare för att kunna möta behov av stora satsningar på nya bostäder och infrastruktur. För Boråsregionen är det en mycket angelägen satsning att utveckla och etablera ett utbildningsprogram inom socialt arbete med inriktning mot individ- och familjeomsorg. Avsaknaden av en utbildning vid Högskolan i Borås ger ett svårartat rekryteringsläge för Borås Stad och för kranskommunerna.

Ytterligare punkter som togs upp under dialogen var breddad rekrytering, validering, vår uppfattning om utfallet för högskolan i de genomförda kvalitetsutvärderingarna, studentinflytande och kårobligatoriet, vår ekonomiska utveckling och tillstånd samt våra förväntningar på den kommande forskningspropositionen. Vi fick framföra våra synpunkter och svara på bra frågor.

Dialogen avslutades med våra egna frågor som var departementets syn på frågan om universitetsstatus och på hållbar utveckling. Svaret från statssekreteraren var tydligt på den första frågan. Det är inte aktuellt med några nya universitet under mandatperioden och argumenten för detta var både flera och goda. Vi förstod, men menar samtidigt att vi fortsätter att bygga den starka högskolan med studenten i centrum och kompletta akademiska miljöer, så får vi se hur det blir med frågan om universitetsstatus. Svaret på den andra frågan var att regeringen nog har för avsikt att framöver titta på hur lärosätena arbetar med hållbar utveckling. Vi välkomnar en sådan uppföljning, men menar att redan nu borde lärosäten med certifierade miljöledningssystem uppmärksammas och tilldelas extra resurser. En av departementstjänstemännen framförde under diskussionen att Högskolan i Borås är det lärosäte i landet som arbetat mest strategiskt med att integrera hållbar utveckling i all vår verksamhet. Mycket glädjande att höra.

Jag vill avsluta med på det sätt som departementsdialogen inleddes. Statssekreteraren redogjorde för aktuella frågor inom sektorn och för regeringen. Sex saker kommenterades; internationalisering och förestående arbete med en ny strategi, fokus på jämställdhet, betydelsen av breddad rekrytering, långsiktighet i utbyggnaden av högre utbildning, nytt kvalitetssäkringssystem och utgångspunkter för forskningspropositionen. Vi konstaterar ett nytt och annorlunda fokus från regeringen i mångt och mycket. Vi noterar också en i resonemangen positiv hållning till mindre lärosäten med profilerad verksamhet och utvecklingskraft.