Högskolor har inte generella rättigheter att utfärda masterexamen och examen på forskarnivå. Vi ansöker om rättigheter och Universitetskanslersämbetet bedömer, beslutar och utfärdar. I utvecklingen av verksamheten vid Högskolan i Borås har en uttalad strategi varit att över tid bedriva allt mer utbildning på avancerad nivå och följaktligen erhålla rättigheter att utfärda masterexamen. Masterutbildningar innebär en utveckling mot kompletta akademiska miljöer där en självklar ömsesidighet finns mellan utbildning och forskning. Masterutbildningarna innebär också, vilket är det mest viktiga i sammanhanget, att vi erbjuder våra studenter ett komplett utbud inom sina utbildningsområden. Våra studenter behöver inte söka sig till andra lärosäten för att studera på avancerad nivå och kunna erhålla en masterexamen.

I strategin att bygga kompletta akademiska miljöer innefattas också att erhålla egna examensrättigheter på forskarnivå. Högskolan har idag fyra sådana rättigheter och förbereder nu en ansökan om en femte rättighet. Masterutbildningar är en brygga mellan utbildningen på grundläggande nivå och forskarutbildningen och en viktig förutsättning för forskarutbildningen, inte minst eftersom det möjliggör rekrytering av doktorander. Masterutbildningar är också ett led i internationalisering på hemmaplan. Masterutbildningar som bygger på de styrkeområden högskolan har är attraktiva för studenter från andra länder och kontinenter och bidrar därför till att skapa en internationellt präglad utbildnings- och forskningsmiljö.

2007 fick Högskolan i Borås de första rättigheterna att utfärda masterexamen. Ett fortsatt systematiskt arbete har sedan bedrivits att få rättigheter inom samtliga sju utbildnings- och forskningsområden som är prioriterade. Dessa områden är Biblioteks- och informationsvetenskap, Handel och IT, Människan i vården, Pedagogiskt arbete, Resursåtervinning, Textil och mode (generell examen) och Textil och mode (konstnärlig examen).

I tisdags fick vi beskedet att vi nu har rätt att bedriva och utfärda masterexamen inom företagsekonomi. Det betyder att vi nu inom området Handel och IT har rättigheter inom ämnet informatik och inom ämnet företagsekonomi. Vi är nu ett komplett lärosäte upp till forskarutbildningsnivå, vilket är mycket glädjande och en stor framgång för oss. Målet och strategin har varit klar och nu är vi där. Det är samtidigt så att nya behov och styrkeområden växer fram, nya utbildningar utvecklas och nya rättigheter behöver förvärvas. Ett sådant område som är under stark utveckling är Hållbart samhällsbyggande. Men nu gläds vi åt vår framgång.  Ett stort tack till ansvariga för utbildningen, utvecklingsarbetet och ansökan för ett mycket gott arbete.