En rad viktiga beslut fattades vid styrelsen för Högskolan i Borås sammanträde den gångna veckan. Högskolans verksamhetsplan för 2016-2018, som beskriver strategiska satsningar på sju fokusområden fastställdes. Planen innebär en mycket tydlig inriktning påvåra strategiska satsningar och vilka kvaliteter i verksamheten som för oss vidare mot målbilden om att bli det tredje universitetet i Västsverige. Styrelsen fattade ocksåbeslut om en ny styrmodell eller kanske snarare revidering av den befintliga. Två förändringar är att akademierna i den nya styrmodellen direkt tillförs 90 procent av sitt intjänande mot tidigare 80 procent och att omfattningen på den externa forskningsfinansieringen tilldelas en större betydelse i fördelningen av anslaget till forskning. Syftet är att öka akademiernas självständighet och uppmuntra till att söka externa medel till forskning.

Styrelsen behandlade också planeringsförutsättningar för samma period och beslutade om preliminära ramar. Vårändringsbudgeten innebär för högskolans del ett utökat utbildningsuppdrag och mera resurser, nu expanderar verksamheten igen. I och med styrelsens beslut om verksamhetsplan och preliminära ramar har förutsättningarna för planerings- och budgetarbetet inom akademierna och verksamhetsstödet klargjorts.

På styrelsen behandlades ocksåsom ett informationsärende ansökan om examensrättigheter på forskarnivå inom området: Människan i vården. En fortsatt bearbetning av ansökan sker nu med sikte påett beslut i styrelsen den sjunde oktober om att ansöka. Därefter skickas senast den 15 oktober ansökan till Universitetskanslersämbetet för prövning och beslut. Människan i vården är ett starkt forskningsområde för högskolan. Det är en etablerad miljö med många viktiga publicerade forskningsresultat och intressanta pågående och planerade projekt. Utmaningen är som brukligt i dessa sammanhang att göra området rättvisa i den beskrivning som upprättas. Vi arbetar vidare och med goda råd med oss från styrelsen.

I förra veckan sammanträde också styrelsen för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Det är mycket lärorikt och givande på alla sätt och vis att vara medlem i styrelsen och diskutera och ta ställning till, för sektorn, viktiga frågor och utmaningar. Vid styrelsemötet denna gång var de större ärendena det nordiska universitets- och högskolesamarbetet, ledningsutredningens preliminära slutsatser och rekommendationer samt SUHF:s kommande inspel till arbetet med forskningspropositionen. Vad gäller inspelet finns det stor sammanstämmighet mellan lärosätena i flera viktiga frågor och inte minst av betydelsen av kraftigt ökade bas- och fakultetsanslag.