Jag har varit på Västsvenska Arenan och dagens första seminarium arrangerat av Mistra Urban Futures. Utgångspunkten för seminariet var att vi idag inte bygger ett hållbart samhälle och en hållbar stad. Den enorma tillväxt av nya lägenheter som nu diskuteras, det handlar om 500 000 nya lägenheter, är en möjlighet att bygga staden. Ett budskap från föredragshållarna var att inte se varje utbyggnad som ett enskilt projekt utan att anlägga ett helhetsperspektiv, det vill säga bygga staden. En problematisering skedde utifrån svårigheten att översätta policys till handling. Vackert tal är bra men det händer inget. Nivån mellan den abstrakta översiktsplaneringen och den konkreta nivån måste identifieras och handlingsutrymme skapas.

Några lösningar anvisades. En var ett kraftfullt byggande i stationsnära lägen med högklassiga förbindelser med kollektivtrafik, gång- och cykelbanor, och i övrigt stark infrastruktur. Benämningen är decentraliserad koncentration och skillnaden mot tidigare stora satsningar är utvecklade former för dialog med och engagemang från medborgare. Nya sätt att bygga samverkan mellan civilsamhälle, medborgare, offentlig förvaltning och forskare måste utvecklas för ett framgångsrikt resultat. Honnörsordet för dagen var co-creation eller medskapande.

Ett annat problem som berördes mycket perifert var det höga kostnadsläget i svenskt bostadsbyggande. Naturligtvis finns det ett mycket starkt samband mellan högt kostnadsläge och bristen på integration, och förvånansvärt nog berördes detta knappt. Hållbarhetens dilemma är att kopplingen mellan integration, hyresnivåer och energieffektivitet är mycket komplex.