Månad: augusti 2015

Ett framgångsrikt forskningsstrategiskt samarbete

Jag har tidigare vid flera tillfällen i min blogg behandlat och kommenterat det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i Skövde och nu är det dags igen. Vi genomförde i veckan ett seminarium där forskarna inom de fyra temana presenterade hur arbetet bedrivs inom temana, resultat som framkommit, omfattningen på antalet publikationer och ansökningar och planer inför framtiden. De fyra temana är Textil, design och hållbar utveckling, Informations- och kommunikationsteknik, Vård och välbefinnande samt Framtida företagande och affärsmodeller. Temana är sammansatta utifrån en idé om att styrkor på de båda lärosätena ska kopplas samman för att därigenom skapa konkurrenskraftiga och kanske till och med unika miljöer. Seminariet var en bekräftelse på att det nog var rätt tänkt. Forskningssamarbete har uppstått i ovanliga och oväntade konstellationer och som redovisar resultat av stor teoretisk och praktisk betydelse. Bredden är stor, alltifrån en metod för samtal vars syfte att stärka äldre människors självkänsla och därmed livskvalitet till en stickad vante med spänningsalstrande fibrer som kan kommunicera med en robot. För båda projekten gäller att konsekvensen av tillämpningar av resultaten med säkerhet kommer att ha en stor samhällelig betydelse.

Vi avrapporterar nu resultat som framkommit och aktiviteter som genomförts och förbereder en ansökan till Västra Götalandsregionen om fortsatt finansiellt stöd. Det är viktigt att Västra Götalandsregionen är beredd att bistå med fortsatt finansiering. Vi behöver ytterligare stärka miljöerna och skapa stabilitet för att senare ha möjlighet att erhålla långsiktig och omfattande finansiering från nationella och internationella forskningsfinansiärer. Kontinuitet i den finansiering som råder är betydelsefull för att kunna hålla ihop de nu etablerade forskargrupperna.

Det forskningsstrategiska samarbetet har betytt mycket och betyder mycket för våra båda högskolor. Det stärker vår forskning och vår utbildning. Därigenom innebär samarbetet, möjliggjort genom stöd från regionen, en starkare lärosätesstruktur i Västsverige. Vi har också mot bakgrund av den goda utvecklingen anledning från lärosätesledningarna i regionen att diskutera hur vi ytterligare kan stärka samarbetet för att utveckla och skapa unika och ännu mer konkurrenskraftiga utbildnings- och forskningsmiljöer i ett nationellt och internationellt perspektiv. Regeringen har också anledning i arbetet med den kommande forskningspropositionen att fundera över hur sådana samarbeten som vi skapat tillsammans med Högskolan i Skövde kan uppmärksammas och stödjas. Det ligger helt i linje med regeringens starka uttalanden om vikten av samverkan mellan lärosäten. 

Workshop med Västra Götalandsregionen

I god tid före valet 2018 ska Västra Götalandsregionen ha fattat beslut om den politiska organisationen som ska gälla från och med 2019. Som ett första led i en utvärdering av den befintliga organisationen och eventuella förslag till förändringar genomfördes i veckan en workshop vid Högskolan i Borås där lärare och forskare presenterade sina rön och erfarenheter kring hur offentliga organisationer kan ledas och styras. Sju stycken presentationer med olika utgångspunkter och infallsvinklar låg till grund för diskussioner med företrädare för de politiska partierna i regionen och med några ledande tjänstemän. Det blev en mycket intensiv och givande förmiddag som kretsade kring frågor om vikten av förtroende mellan politiker och mellan politiker och tjänstemän, risker med en för detaljerad nyckeltalsstyrning, betydelsen av en genomskinlig och kommunicerbar styrmodell, relationer till medborgare och brukare och omvärldsförändringar och dess eventuella betydelse för att genomföra mer genomgripande förändringar av den struktur för styrning och organisation som finns i regionen.

De politiska partierna äger nu frågan om hur det fortsatta utvärderings- och utredningsarbetet ska bedrivas för att komma fram till ett förslag till organisation efter valet 2018. Jag uppfattade att många tyckte att workshopen var en bra start och i design av en eventuell kommande och ingående utvärdering är det viktigt att kontinuerlig återkoppling sker kring vad utvärderarna och forskarna kommer fram till.

Workshopen genomfördes i regi av Centrum för välfärdsstudier (CVS) som är en centrumbildning vid högskolan. Formellt sett inrättades centrumbildningen CVS genom rektorsbeslut i tisdags. CVS fick verkligen en flygande start genom att genomföra workshopen och lägga en grund för vår medverkan i den förestående utvärderingen av regionens politiska organisation.

Samverkan

Vi har som högskola ett stort ansvar för att föra ut kunskaper som är resultatet av vår forskning, svara för fortbildning av redan yrkesverksamma och utveckla och etablera nätverk som stödjer verksamhetsutveckling i näringsliv och förvaltning. Vi har också en viktig uppgift gentemot våra studenter att tillse att de erfarenheter och insikter som vi vinner i samverkansrelationer återförs till studenterna och bidrar till kvalitetsutveckling.

Vid högskolan inrättas nu ett antal centrumbildningar. Vi har även tidigare haft centrumbildningar men en otydlighet har funnits över innebörden och uppgiften. Det rättar vi till nu. Kriterier för centrumbildningarna är bland annat att de ska ha ett tydligt syfte, en verksamhetsplan ska upprättas årligen, de ska bygga på extern finansiering och de ska ha en föreståndare. Vidare gäller att centrumbildningarna inte har någon personal utan medarbetare är anställda inom sektioner och gör uppdrag inom centrumbildningarna. I beslutet om inrättande kommer också tydliggöras att de kunskaper, erfarenheter och resultat som framkommer inom centrumbildningarnas verksamhet kontinuerligt ska återföras till kärnverksamheten. De stärkta nätverken ska bidra till kvalitetsutveckling av högskolans utbildning och forskning.

Jag är övertygad om att centrumbildningarna kommer bidra till att stärka våra nätverk och bidra till kvalitetsutveckling. Det är samtidigt viktigt att säga att vi redan idag har en mycket omfattande samverkan och att vår utbildning och forskning i mycket stor utsträckning bygger samverkan. En utmärkande egenskap för vår forskning är att den ofta innefattar metod-, modell- eller produktutveckling till omedelbart gagn för näringsliv och offentlig verksamhet.

Vi har en viktig del i det som med en övergripande benämning kallas för innovationssystemet. Vi har tagit initiativ och startar nu Science Park Borås med högskolan som ägare. En styrgrupp med en extern ordförande med företrädare för näringsliv och förvaltning är under tillsättning. En viktig partner inom Science Park Borås är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och en annan är självklart Borås stad och kommunerna i regionen. Science Park Borås knyter samman den forskning och utveckling som bedrivs inom högskolan och SP med verksamheter inom företag och förvaltning. Science Park Borås har också förutsättningar att bli ett paraply för de innovationsstödjande organisationer som idag är verksamma i innovationsmiljön och som starkt bidrar till utvecklingskraft. Ett orosmoment i det sammanhanget är de nya principer för resursfördelning som Sjuhärads kommunalförbund har för avsikt att tillämpa. En övergång ska ske från verksamhetsbidrag som möjliggör långsiktighet i planering och stabilitet till projektbidrag som snarare befrämjar kortsiktighet och leder till osäkerhet. Riktigt varför en fungerande modell överges vet jag inte.

Avslutningsvis på temat samverkan vill jag framhålla alla de relationer som högskolan utvecklat med Västra Götalandsregionen. Idag har vi inom nästan alla våra verksamhetsområden stöd från och samarbete med regionen. Ett samarbete som stärker högskolan, Västra Götalandsregionen som organisation och inte minst Västra Götaland som territorium.

 

Fin avslutning och bra början

Tillbaka efter en fin sommarledighet som avslutades med ett enastående fint och vackert bröllop i familjen på Väderöarna längst ut där Skagerak möter den yttre skärgården. Vigseln förrättades i strålande solsken och frisk vind alldeles nedanför lotsutkiken med bedårande utsikt över land och hav.

Läsåret har börjat bra. Under förra veckan deltog jag i en rad för högskolan viktiga diskussioner. Vi arbetar nu med vårt inspel till regeringens arbete med forskningspropositionen för 2017-2020. Jag kommer att återkomma till denna fråga mycket framöver, men redan nu kan sägas att den enskilt viktigaste frågan är ökade fasta forskningsanslag. För sektorn i sin helhet gäller att externfinansieringen har blivit för omfattande, vilket förhindrar långsiktiga strategiska satsningar och rekryteringar. En allt högre grad av externfinansiering innebär över tid risk för en ökad kortsiktighet. Det är dags att ge lärosätena mer egna resurser och förtroende för att de ökade medlen används på ett effektivt sätt till gagn kvalitet i utbildning och forskning.

Vi förbereder för ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Människan i vården. Vi hade en ordentlig genomgång av ansökan i förra veckan. Vi har en mycket stark utbildnings- och forskningsmiljö inom området och utmaningen är att i text beskriva den unicitetet som miljön är och vikten av att vi ur ett nationellt perspektiv tilldelas examensrättigheter. En bra ansökan tar nu form med sikte på ställningstagande och beslut om ansökan i styrelsen i oktober. Den 15 oktober är sista dag för inlämning av ansökan till Universitetskanslersämbetet.

En av våra viktiga samarbetspartners är industriforskningsinstitutet Swerea. Vi konstaterade vid ett möte i förra veckan att det samarbetsavtal som vi har ska omprövas med sikte på att ännu tydligare manifestera samarbetet. Samarbetet är idag mycket kopplat till Smart Textiles. Det finns förutsättningar och intresse för att stärka det textila samarbetet, men även inom andra områden kan samarbete utvecklas och bedrivas. Jag tolkade det också som att det finns ett stort intresse från ledningen för Swerea att medverka i vår Science Park som nu etableras.

Rektorsinternat avslutade veckan. Här var fokus på forskningspropositionen. Det råder bland rektorerna en konsensus om att de fasta forskningsanslagen måste öka. Dels måste nya medel tillföras, dels måste medel föras över till lärosätena från forskningsfinansiärerna. Vi talade om dimensionering av utbildning, resursfördelning och matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov med anledning av utredningen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70). Vi hade också ett längre pass kring de förestående seminarierna kring ledning och styrning av utbildning och forskning i SUHF:s regi. Seminarierna syftar till att på ett konstruktivt sätt föra en diskussion hur styrning och ledning bäst kan bidra till utveckling av kvalitet i utbildning och forskning. Ramarna består av å ena sidan det medborgerliga och politiska kravet att veta hur vi använder de 65 miljarder vi förfogar över och å andra sidan den frihet vi fordrar och önskar för att på bästa sätt utveckla verksamheten. Rektorsinternatet var mycket givande.

Ett spännande läsår väntar. Högskolan i Borås har ett gott utgångsläge i alla avseende med bra söktryck, ökad omfattning på forskningen och en god ekonomi. Vi strävar mot att med studentens lärande i centrum bygga kompletta akademiska miljöer och öka andelen forskning parallellt med att vi åtar oss ett ökat utbildningsuppdrag.