Tillbaka efter en fin sommarledighet som avslutades med ett enastående fint och vackert bröllop i familjen på Väderöarna längst ut där Skagerak möter den yttre skärgården. Vigseln förrättades i strålande solsken och frisk vind alldeles nedanför lotsutkiken med bedårande utsikt över land och hav.

Läsåret har börjat bra. Under förra veckan deltog jag i en rad för högskolan viktiga diskussioner. Vi arbetar nu med vårt inspel till regeringens arbete med forskningspropositionen för 2017-2020. Jag kommer att återkomma till denna fråga mycket framöver, men redan nu kan sägas att den enskilt viktigaste frågan är ökade fasta forskningsanslag. För sektorn i sin helhet gäller att externfinansieringen har blivit för omfattande, vilket förhindrar långsiktiga strategiska satsningar och rekryteringar. En allt högre grad av externfinansiering innebär över tid risk för en ökad kortsiktighet. Det är dags att ge lärosätena mer egna resurser och förtroende för att de ökade medlen används på ett effektivt sätt till gagn kvalitet i utbildning och forskning.

Vi förbereder för ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Människan i vården. Vi hade en ordentlig genomgång av ansökan i förra veckan. Vi har en mycket stark utbildnings- och forskningsmiljö inom området och utmaningen är att i text beskriva den unicitetet som miljön är och vikten av att vi ur ett nationellt perspektiv tilldelas examensrättigheter. En bra ansökan tar nu form med sikte på ställningstagande och beslut om ansökan i styrelsen i oktober. Den 15 oktober är sista dag för inlämning av ansökan till Universitetskanslersämbetet.

En av våra viktiga samarbetspartners är industriforskningsinstitutet Swerea. Vi konstaterade vid ett möte i förra veckan att det samarbetsavtal som vi har ska omprövas med sikte på att ännu tydligare manifestera samarbetet. Samarbetet är idag mycket kopplat till Smart Textiles. Det finns förutsättningar och intresse för att stärka det textila samarbetet, men även inom andra områden kan samarbete utvecklas och bedrivas. Jag tolkade det också som att det finns ett stort intresse från ledningen för Swerea att medverka i vår Science Park som nu etableras.

Rektorsinternat avslutade veckan. Här var fokus på forskningspropositionen. Det råder bland rektorerna en konsensus om att de fasta forskningsanslagen måste öka. Dels måste nya medel tillföras, dels måste medel föras över till lärosätena från forskningsfinansiärerna. Vi talade om dimensionering av utbildning, resursfördelning och matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov med anledning av utredningen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70). Vi hade också ett längre pass kring de förestående seminarierna kring ledning och styrning av utbildning och forskning i SUHF:s regi. Seminarierna syftar till att på ett konstruktivt sätt föra en diskussion hur styrning och ledning bäst kan bidra till utveckling av kvalitet i utbildning och forskning. Ramarna består av å ena sidan det medborgerliga och politiska kravet att veta hur vi använder de 65 miljarder vi förfogar över och å andra sidan den frihet vi fordrar och önskar för att på bästa sätt utveckla verksamheten. Rektorsinternatet var mycket givande.

Ett spännande läsår väntar. Högskolan i Borås har ett gott utgångsläge i alla avseende med bra söktryck, ökad omfattning på forskningen och en god ekonomi. Vi strävar mot att med studentens lärande i centrum bygga kompletta akademiska miljöer och öka andelen forskning parallellt med att vi åtar oss ett ökat utbildningsuppdrag.