Vi har som högskola ett stort ansvar för att föra ut kunskaper som är resultatet av vår forskning, svara för fortbildning av redan yrkesverksamma och utveckla och etablera nätverk som stödjer verksamhetsutveckling i näringsliv och förvaltning. Vi har också en viktig uppgift gentemot våra studenter att tillse att de erfarenheter och insikter som vi vinner i samverkansrelationer återförs till studenterna och bidrar till kvalitetsutveckling.

Vid högskolan inrättas nu ett antal centrumbildningar. Vi har även tidigare haft centrumbildningar men en otydlighet har funnits över innebörden och uppgiften. Det rättar vi till nu. Kriterier för centrumbildningarna är bland annat att de ska ha ett tydligt syfte, en verksamhetsplan ska upprättas årligen, de ska bygga på extern finansiering och de ska ha en föreståndare. Vidare gäller att centrumbildningarna inte har någon personal utan medarbetare är anställda inom sektioner och gör uppdrag inom centrumbildningarna. I beslutet om inrättande kommer också tydliggöras att de kunskaper, erfarenheter och resultat som framkommer inom centrumbildningarnas verksamhet kontinuerligt ska återföras till kärnverksamheten. De stärkta nätverken ska bidra till kvalitetsutveckling av högskolans utbildning och forskning.

Jag är övertygad om att centrumbildningarna kommer bidra till att stärka våra nätverk och bidra till kvalitetsutveckling. Det är samtidigt viktigt att säga att vi redan idag har en mycket omfattande samverkan och att vår utbildning och forskning i mycket stor utsträckning bygger samverkan. En utmärkande egenskap för vår forskning är att den ofta innefattar metod-, modell- eller produktutveckling till omedelbart gagn för näringsliv och offentlig verksamhet.

Vi har en viktig del i det som med en övergripande benämning kallas för innovationssystemet. Vi har tagit initiativ och startar nu Science Park Borås med högskolan som ägare. En styrgrupp med en extern ordförande med företrädare för näringsliv och förvaltning är under tillsättning. En viktig partner inom Science Park Borås är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och en annan är självklart Borås stad och kommunerna i regionen. Science Park Borås knyter samman den forskning och utveckling som bedrivs inom högskolan och SP med verksamheter inom företag och förvaltning. Science Park Borås har också förutsättningar att bli ett paraply för de innovationsstödjande organisationer som idag är verksamma i innovationsmiljön och som starkt bidrar till utvecklingskraft. Ett orosmoment i det sammanhanget är de nya principer för resursfördelning som Sjuhärads kommunalförbund har för avsikt att tillämpa. En övergång ska ske från verksamhetsbidrag som möjliggör långsiktighet i planering och stabilitet till projektbidrag som snarare befrämjar kortsiktighet och leder till osäkerhet. Riktigt varför en fungerande modell överges vet jag inte.

Avslutningsvis på temat samverkan vill jag framhålla alla de relationer som högskolan utvecklat med Västra Götalandsregionen. Idag har vi inom nästan alla våra verksamhetsområden stöd från och samarbete med regionen. Ett samarbete som stärker högskolan, Västra Götalandsregionen som organisation och inte minst Västra Götaland som territorium.