I god tid före valet 2018 ska Västra Götalandsregionen ha fattat beslut om den politiska organisationen som ska gälla från och med 2019. Som ett första led i en utvärdering av den befintliga organisationen och eventuella förslag till förändringar genomfördes i veckan en workshop vid Högskolan i Borås där lärare och forskare presenterade sina rön och erfarenheter kring hur offentliga organisationer kan ledas och styras. Sju stycken presentationer med olika utgångspunkter och infallsvinklar låg till grund för diskussioner med företrädare för de politiska partierna i regionen och med några ledande tjänstemän. Det blev en mycket intensiv och givande förmiddag som kretsade kring frågor om vikten av förtroende mellan politiker och mellan politiker och tjänstemän, risker med en för detaljerad nyckeltalsstyrning, betydelsen av en genomskinlig och kommunicerbar styrmodell, relationer till medborgare och brukare och omvärldsförändringar och dess eventuella betydelse för att genomföra mer genomgripande förändringar av den struktur för styrning och organisation som finns i regionen.

De politiska partierna äger nu frågan om hur det fortsatta utvärderings- och utredningsarbetet ska bedrivas för att komma fram till ett förslag till organisation efter valet 2018. Jag uppfattade att många tyckte att workshopen var en bra start och i design av en eventuell kommande och ingående utvärdering är det viktigt att kontinuerlig återkoppling sker kring vad utvärderarna och forskarna kommer fram till.

Workshopen genomfördes i regi av Centrum för välfärdsstudier (CVS) som är en centrumbildning vid högskolan. Formellt sett inrättades centrumbildningen CVS genom rektorsbeslut i tisdags. CVS fick verkligen en flygande start genom att genomföra workshopen och lägga en grund för vår medverkan i den förestående utvärderingen av regionens politiska organisation.