En ny organisation gäller för Högskolan i Borås sedan ett drygt år tillbaka. Vi arbetar nu utifrån en struktur med tre akademier och ett samlat verksamhetsstöd. Organisationsförändringen är genomförd och successivt sätter sig nya verksamhetssamband och arbetsformer. Det handlar om att använda den nya strukturen så att avsedda positiva effekter uppstår och justera strukturen i de delar där brister visat sig. Ett kontinuerligt förändringsarbete är nödvändigt och självklart.

Parallellt med arbetet med ny organisation har ett varumärkesarbete genomförts med huvudsyftet att finna vägar för att stärka Högskolan i Borås varumärke. I detta tydliggjordes att varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan måste värnas och att flaggskeppen är viktiga i utvecklingen mot det tredje universitetet i Västsverige. Varumärkesarbetet innefattade också identifiering av kärnvärden, det vill säga vad som utmärker Högskolan i Borås idag i kombination med vad vill att vårt lärosäte ska stå för. Ett kärnvärde är beskrivande, men också uttryck för en viljeinriktning. Våra kärnvärden är välkomnande, gränsöverskridande och utmanande. Det är viktigt att fundera över vad kärnvärdena är för högskolan, men också för mig i mitt arbete och min vardag.

På nationell nivå har Värdegrundsdelegationen ställt samman och publicerat skriften ”Den gemensamma värdegrunden för statsanställda – grundliga rättsliga principer”. Skriften publicerades 2013 och är en uppdatering av tidigare sammanställningar och presentationer av den statliga värdegrunden. För oss är en bas för ett värdegrundsarbete givetvis innehållet i den statliga värdegrunden. Den utgör en plattform att utgå från, men också en utgångspunkt för fördjupade diskussioner kring förhållningssätt och hur och på vilket sätt vi i vardagen svarar upp mot krav på objektivitet, rättvisa, lika behandling och effektivitetet för att nämna några av den statliga värdegrundens fundament. En viktig utgångspunkt för vår verksamhet är att vi som statsanställda arbetar i medborgarens tjänst. Vad betyder det när vi talar om akademisk frihet och akademiskt ansvar? Det här är en fråga som vi kommer att återkomma till.
Utifrån detta startar vi nu eller snarare intensifierar ett värdegrundsarbete på högskolan. På ett GEM (Gränsöverskridande EfterMiddag) tidigare i veckan redovisades utgångspunkterna med fokus på den statliga värdegrunden och en uppskattad presentation hölls av värdegrundsdelegationens huvudsekreterare Robert Cloarec. Det välbesökta GEMet innehöll också redovisningar av pågående värdegrundsarbete inom högskolan. Vi går nu vidare och kommer under hösten på olika sätt inom organisationen att arbete med värdegrundsfrågor.