Anslaget för årets statsbudget är Investeringar för Sverige. Med den utgångspunkten beskrev ministern för högre utbildning och forskning, på ett möte som hölls på Rosenbad, vilka satsningar som planeras ske inom högre utbildning och forskning. Helen Hellmark Knutsson inledde med de satsningar som görs för ett bättre mottagande och en snabbare etablering för nytillkomna. Medel avsätts för att genomföra kompletterande utbildningar, validering av reell kompetens och för bedömning av utländsk utbildning. Satsningarna berör olika delar av utbildningssystemet. Det är prioriterade satsningar som är som ministern uttryckte det universitets- och högskolerelaterade.

De direkta investeringar som görs för kvalitetsutveckling av högre utbildning är till stor del redan kända som följd av vårändringsbudgeten 2015 där även utvecklingen och satsningar 2016 och framåt beskrevs. Fem saker behandlades av ministern; jämställdhetsintegrering, fler utbildningsplatser, särskild stor satsning på lärarutbildning, höjda ersättningsbelopp till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap och för verksamhetsförlagd utbildning samt ett nytt kvalitetssystem. Några noteringar är att Göteborgs universitet får ett särskilt uppdrag att vara stöd för jämställdhetsintegrering, att satsningen på fler platser 2016 uppgår till 625 Mkr och att ministern hoppas att det nya systemet för kvalitetsutvärdering snart ska vara på plats. Och vår förhoppning från sektorn är att det blir i enlighet med den decentraliserade modell som Universitetskanslersämbetet föreslagit. Ett klargörande var att den kvalitetsbaserade tilldelningen försvinner och att de 290 Mkr som fördelats läggs till takbeloppen. Konsekvenserna för vår del kommer att framgå av regleringsbrevet. Min bedömning är att förändringen tämligen marginellt påverkar vårt takbelopp.

Ett arbete pågår nu med forskningspropositionen för 2017-2020 med utblickar 10 år framåt. Men redan nu sker en intressant förändring. Basanslagen ökar med 300 Mkr 2016, vilket redan var känt. Däremot var det inte känt hur fördelningen ska ske. Lärosätena är indelade i tre grupper; de äldre universiteten, de nya universiteten och högskolorna. De äldre universiteten delar på 100 Mkr, de nya på 90 Mkr och högskolorna på 90 Mkr. Vissa oklarheter finns om de resterande 20 Mkr, möjligtvis tillfaller en del av denna post de konstnärliga högskolorna. Alla lärosätena, exklusive de konstnärliga, är samtidigt garanterade ett ökat anslag på 5 Mkr. För vår del innebär detta att vi tilldelas liksom övriga högskolor 5 Mkr. Fördelningen av resterande medel kommer att ske baserat på bibliometri eller mer precist på det av Vetenskapsrådet framtagna fördelningsunderlaget. För Högskolan i Borås betyder den nya modellen en ökning av basanslaget på över 10 procent och förhoppningsvis är detta ett första steg mot kraftigt ökade basanslag för högskolorna. Det handlar om ett trendbrott med stora procentuella ökningar av högskolornas basanslag och därmed möjligheter att forskningsanknyta utbildningen och samtidigt fortsätta utveckla styrkeområden.

I forskningssatsningen ligger också att öka andelen kvinnliga professorer. Medel avsätts också till tidig vetenskaplig och affärsmässig test av idéer och koncept inom området Life Science.