I Boråsregionen etableras nu Science Park Borås. Genom Science Park Borås stärks förutsättningarna för samarbeten inom regionen till nytta för utvecklingen av näringsliv, offentlig verksamhet, utbildning och forskning. Tillkomsten av Science Park Borås, som har fått ett stort gehör från företrädare för en rad olika verksamheter i regionen, är ytterligare ett bevis på den utvecklingskraft som finns i regionen och en vilja till goda samarbetsformer.

Science Park Borås baseras på forskning och kunskapsutveckling som sker vid Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Starka forskningsprogram inom bland annat materialutveckling, resursåtervinning och hållbart samhällsbyggande är den solida plattform som Science Park Borås står på och som säkrar en gynnsam utveckling av verksamheten. Hållbar utveckling präglar hela verksamheten och ett särskilt fokus finns på små- och medelstora företag. Ett viktigt ingångsvärde vid etableringen av Science Park Borås är också den redan befintliga inkubatorn som ägs av Borås Stad.

Två omständigheter är betydelsefulla för utvecklingen av Science Park Borås och innovationssystemet i regionen. Den ena är de förutsättningar som Högskolan i Borås ges att utveckla forskningsverksamheten och bygga upp kompletta akademiska miljöer. Vi noterar en ökad tilldelning på drygt tio procent av det fasta forskningsanslaget i budgeten för 2016 vilket stärker lärosätet. Inriktningen och prioriteringen bådar också gott inför den kommande forskningspropositionen för perioden 2017-2020. En fortsatt och utökad satsning på högskolor och nya universitet är ett medel för ökad kvalitet och effektivitet i forskningssystemet. De ger möjligheter att fortsatt utveckla våra starka forskningsmiljöer och samtidigt också säkra att utbildningen blir forskningsanknuten.

Den andra omständigheten är vikten av en fortsatt gynnsam utveckling för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det är välkänt att ett arbete bedrivs inom SP:s ägarbolag Rise där koncernens struktur ses över och diskussioner om varumärken och profilering förs. För innovationssystemet i Boråsregionen och för hela Västsverige har SP en mycket stor betydelse. En fortsatt satsning på SP i Västsverige är en satsning på forskning, utbildning, utveckling och innovation i Västsverige. Det finns utvecklingskraft i vår region och den innefattar ett starkt SP, så vad näringsdepartementet och RISE styrelse och ledning än gör så försämras inte förutsättningarna för SP och verksamheten i Västsverige.

Med en stark Science Park i Boråsregionen förstärks också möjligheterna till samarbete i regionen. Det handlar om samarbeten mellan science parks, men det handlar också om samarbeten mellan lärosätena i regionen via science parks. Jag är övertygad om att Science Park Borås kommer att betyda mycket för utvecklingen av det regionala innovationssystemet. En sådan utveckling är av stort nationellt värde och intresse.