Människan i vården – ja till ansökan från styrelsen

Högskolan i Borås styrelse tog den sjunde oktober beslut om att ställa sig bakom rektors förslag att ansöka om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Människan i vården. Rektor fick i uppdrag att göra slutjusteringar av ansökan och att den skickas in till Universitetskanslersämbetet för vederbörlig prövning och beslut. Ansökan avser ett område som inledningsvis kommer att bestå av ett ämne. Detta ämne är: Vårdvetenskap. Över tid kan fler ämnen komma att inrättas.

Ansökan beskriver området och ämnet. Den innehåller en redovisning av den personella kapacitet som idag finns och hur denna kan komma att förändras under de närmaste åren. Vidare redogörs för den etablerade infrastrukturen kring genomförande av forskarutbildningar och examination. Särskilt redovisas högskolans ekonomiska förutsättningar att långsiktigt bära och utveckla ytterligare en egen forskarutbildning och examensrätt.

Min bedömning, till grund för mitt ställningstagande och förslag till styrelsen, är att behovet av forskning inom området är synnerligen angelägen. Människan i vården handlar om studier av patienter, anhöriga och medarbetares förhållande till och uppfattningar om vården i en allt mer trängd situation mellan behov och tillgängliga resurser. Det finns ett särskilt fokus på den prehospitala vården där Högskolan i Borås har en mycket stark forskargrupp med en omfattande vetenskaplig produktion och stor erfarenhet av handledning av doktorander.

De principer, regelverk, rutiner och den praxis vi byggt kring genomförande av egen forskarutbildning sedan vi fick våra första examensrättigheter på forskarnivå för fem år sedan är av mycket hög kvalitet. Allt är således förberett för tillkommande examensrättigheter. Högskolan har också en stabil ekonomi samt en uttalad och tydlig strategi för ekonomisk utveckling och ställning. De fasta forskningsanslaget ökar nu kraftigt och ökningen är också betydande av den externa forskningsfinansieringen. Tveklöst har vi inga svårigheter, ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv, att fullt ut ansvara för ytterligare en forskarutbildning.

En viktig aspekt i sammanhanget är att vi redan idag finansierar doktorander och handledare inom området, men doktoranderna är antagna på andra lärosäten och examineras där. Det är en väl fungerande ordning baserad på ett bra samarbete, men det innebär begränsningar i våra möjligheter att utveckla området Människan i Vården liksom utbildning och forskning kring prehospital vård, akutvård, modeller för lärande och dilemman i mötet mellan behov och tillgängliga resurser. Det är av nationellt intresse att Högskolan i Borås äger en egen examensrätt och tillsammans med andra kan fortsätta utveckla området och ämnet.

2 kommentarer

  1. För tidigt kanske att gratulera i fasen "En ansökan" men 'så småningom' eller 'med tiden' blir detta säkert aktuellt dvs att gratulera Högskolan i Borås till ännu en kompetens på forskarnivån. Som du märker undviker jag anglisismen 'över tid' som likt en katt om natten nu tycks ha smugit sig in även i de mest upplysta rummen… 😉 (LTh

  2. Människan i vården – Javisst, går det hela vägen…har redan börjat förbereda mig 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *