Jag har tillsammans med rektorerna Mikael Alexandersson från Högskolan i Halmstad och Kerstin Norén från Högskolan Väst och träffat företrädare för näringsutskottet och utbildningsutskottet i riksdagshuset. Vi beskrev hur vi som företrädare för mindre lärosäten ser på den kommande forskningspropositionen och vad som är viktiga prioriteringar. Frågan vi fick var: Vad är ert erbjudande till att bidra till högre kvalitet i utbildning och forskning och till en gynnsam samhällsutveckling? Vi slog fast att den mest angelägna förändringen är en ökning av de fasta forskningsanslagen. Vi företräder alla tre lärosäten med en mycket kraftig uppväxling av de fasta forskningsanslagen. Det vill säga de externa medlen är betydligt större än de fasta forskningsanslagen. För att ta oss till nästa nivå behövs en bättre balans mellan utbildning och forskning det vill säga en väsentlig ökning av det fasta forskningsanslaget. Det vi erbjuder är starkare forskningsanknytning av utbildningen och en ytterligare förstärkning av de profilområden vi har som alla bygger på en nära samverkan med organisationer i vår omvärld. Vi bedriver framgångsrik forskning som publiceras och citeras samtidigt som vi i nära samverkan medverkar till utveckling av produkter och tjänster. Regeringen och riksdagen måste se till att den typen av miljöer premieras och ges goda förutsättningar till gagn för utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet. Vi talade också om vårt gemensamma erbjudande att utreda förutsättningarna för etablering av ett centrum för utbildning och forskning inom området digitalisering. Vi talar då om digitalisering i en bred bemärkelse: alltifrån tekniker och nya applikationer till tillämpning och effekter inom verksamhetsområden såsom energi, utbildning och vård. De västsvenska lärosätena har tillsammans en hög kompetens och stor kapacitetet inom området digitalisering och etablering av ett centrum är av stort nationellt intresse. Vi förväntar oss inga beslut om och medel för etablering direkt utan ett uppdrag att närmare beskriva innehållet i och organisationen för ett nyetablerat centrum. Ett ytterligare erbjudande är att vara piloter för en modell där regeringen ger lärosätena efter dialog ett tydligt uppdrag att profilera och utveckla en specifik verksamhet. Regeringen tillskjuter medel – vi gör ett specifikt åtagande och efter en fyraårsperiod sker en skarp utvärdering mot uppsatta mål. En intressant modell värd att testa.