2012 certifierades Högskolan i Borås miljöledningssystem. Efter många vedermödor hade trådarna knutits ihop alltifrån policy och målformuleringar till regler och rutiner för inköp, resor och hantering av kemikalier. Vi ansökte och vi fick vårt certifikat. Vi har sedan dess fortsatt att utveckla vårt miljöledningssystem, men framförallt har vi satsat mycket kraft och energi på att utveckla innebörden av hållbar utveckling och tillämpning av ett brett perspektiv på hållbar utveckling i utbildning och forskning. För att en kurs ska hållbarhetsdiplomeras eller ett forskningsprojekt klassificeras under rubriken hållbar utveckling fordras att fenomenet problematiseras och att flera perspektiv innefattas.

Över tid har synsättet vunnit acceptans samtidigt som medvetenheten om innebörden av hållbar utveckling ökat, även om utmaningar fortfarande finns vilket jag påpekat i en blogg som publicerades för några veckor sedan. Den ökade medvetenheten och det ökade engagemanget för att Högskolan i Borås ska vara den hållbara högskolan bekräftades också av den revision som genomförts i veckan av vårt miljöledningssystem och av vårt arbete med hållbar utveckling. Vi fick goda vitsord för vårt systematiska arbete. Det är mycket positivt, men mest glädjande var just att revisorn konstaterade ett stort och ökat engagemang hos alla.

En del i att vara den hållbara högskolan är att vi som medarbetare står på en stabil och gemensam värdegrund. Under hösten har vi på en rad olika sätt och i olika grupperingar och sammanhang resonerat om innebörden av en värdegrund och våra utgångspunkter för en gemensam värdegrund vid högskolan. Vi har att förhålla oss till den statliga värdegrunden byggd på rättsliga principer, våra sedan tidigare fastlagda kärnvärden – välkomnande, gränsöverskridande och utmanande – och den vision styrelsen beslutat om som bland annat innefattar att studentens lärande ska sättas i centrum. Vi har en grund att utgå från och vårt fortsatta värdegrundsarbete handlar enligt mångas uppfattning om hur vi svarar upp mot det som, så att säga, redan gäller snarare än att finna nya formuleringar. Nästa större gemensamma sammankomst för att diskutera vår värdegrund är den 16 december då begreppen akademiskt ansvar och akademisk frihet ska diskuteras i förhållande till den grund som successivt vuxit fram och blivit allt robustare.