Utbildning och forskning hör ihop

Universitet och högskolor handlar om utbildning och forskning. Det är själva poängen att parallellt bedriva utbildning och forskning med ambitionen att forskningsanknyta all utbildning. Innebörden av forskningsanknytning är oklar och jag delar den uppfattning som framförts i utredningen ”Högre utbildning under 20 år” att ett klargörande krävs. Men det finns utan att fördjupa sig i en diskussion om innebörden konkreta problem och utmaningar i ambitionen att forskningsanknyta utbildningen. En sådan är att forskare inte alltid medverkar i den utsträckning som är önskvärd i utbildningsverksamheten. Det är en helt berättigad synpunkt som ofta framförs från studenter att de mest meriterade forskarna, det vill säga professorerna, sällan syns i undervisningen vare sig på grundläggande nivå eller på avancerad nivå. Det är också ett bekymmer att många lärare avstår från att delta i forskningsverksamhet utan koncentrerar sig uteslutande på utbildning. Förklaringarna till detta kan vara många, bland annat att omfattningen på undervisningen inte möjliggör att delta i forskningsverksamhet. Vilken förklaringarna än är så är det ett bekymmer.

Frågan inställer sig då hur utmaningen kan hanteras och hur vi bygger starka kompletta akademiska miljöer. Notera nu att jag inte talar om Högskolan i Borås utan universitet och högskolor i allmänhet. Det handlar för det första om ledarskap. Chefer måste aktivt verka för att lärare och forskare medverkar i både utbildning och forskning. Chefer måste också göra prioriteringar så att satsningar görs på strategiska områden, det måste vara tillåtet att diskutera hur medarbetares forskningstid används och försöka styra den till prioriterade strategiska områden. Det ligger ett stort ansvar på rektorer, dekaner och prefekter, studierektorer och forskningsledare att profilerade, starka och kompletta akademiska miljöer byggs.

För det andra är det en fråga om resurser. Ju mer resurser till utbildning och forskning desto lättare naturligtvis att satsa på att bygga ihop utbildning och forskning. Så mycket mer resurser kommer inte under de närmaste åren att tillföras vår sektor högre utbildning och forskning. Det som i så fall behöver göras är att öka de fasta forskningsanslagen genom omfördelning. Genom ökade fasta forskningsanslag skapas förutsättningar för en ökad långsiktighet i planeringen och strategiska prioriteringar av verksamheten. Låt oss hoppas att den kommande forskningspropositionen kommer att innebära väsentligt stärkta fasta forskningsanslag.

En tredje åtgärd är att tilldela högskolor och universitet ett samlat ramanslag för utbildning och forskning. En sådan förändring från regeringen och riksdagens sida skulle vara en betydelsefull och stark markering av att utbildning och forskning hör ihop och att vi äger rätt att disponera resurserna på ett sätt som strategiskt stärker utbildning och forskning. Samtidigt gäller även vid ett samlat ramanslag ett strikt återrapporteringskrav på hur mycket resurser som förbrukas i utbildning respektive forskning. En uppföljning måste kunna göras dels över tid över resursförbrukningen, dels i förhållande till hur det samlade anslaget har beräknats för utbildningsuppdraget och forskningen. Ett samlat anslag ökar frihetsgraden, men är framförallt en markering av att utbildning och forskning hänger samman. Det finns ingen anledning för regering och riksdag att tveka över denna förändring.

1 kommentar

  1. "Chefer måste också göra prioriteringar så att satsningar görs på strategiska områden, det måste vara tillåtet att diskutera hur medarbetares forskningstid används och försöka styra den till prioriterade strategiska områden" Ett ganska anmärkningsvärt förslag – speciellt då många chefer (speciellt vid mindre högskolor) har mycket liten forskningserfarenhet, och om det har en sådan så ligger den långt tillbaka i tiden. Studera gärna hur starka forskningsmiljöer uppstår och återkom sedan. Jag skulle finna det mycket osannolikt att de intierats av chefer som själva inte är framgångsrika forskare. Vid tillfälle passa också på att Googla begreppen: "Lehrfreiheit och Lernfreiheit".

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *