Vi lever i en orolig tid och värld. Obegripliga och fasansfulla händelser runt om i världen har skakat om oss under året och gett perspektiv på tillvaron. Vi har vid två tillfällen mötts i högskolans vardagsrum för att hedra offren för attentat. Vi har genom att samlas uttryckt betydelsen av att hävda demokratiska värden och öppenhet. 2015 har varit och är ett år med människor på flykt. Människor flyr under svåra förutsättningar från en verklighet som är omänsklig för att söka trygghet. Vi har ett stort ansvar som individer och som organisation att göra allt vi förmår för att stödja och underlätta för dem som kommer till oss. Vi har som högskola under hösten arbetet med att se på hur vi bäst kan bistå och insatser av skilda slag kommer att genomföras.

Under hösten har samtal förts i olika sammanhang och fora om vår gemensamma värdegrund. Det är viktiga samtal som ytterst handlar om hur vi möter varandra och våra studenter. Nu är det dags att samtal tar fart och att arbetet intensifieras i hela vår organisation. Utgångspunkter för dessa diskussioner är vår vision, där vi tydligt deklarerar att våra studenter och deras lärande står i centrum, men också den statliga värdegrunden som bygger på rättsliga principer liksom våra tre kärnvärden: välkomnande, gränsöverskridande och utmanande. Vägen vidare är att resonera om vad vi lägger i begreppen. Vi ska inte formulera nya begrepp. Workshops, inspirationsföreläsningar, seminarier och stormöten är arenor för att utveckla gemensam förståelse. Kommande samtal kring samarbetsformer, bemötande, profilering kommer naturligt också att innefatta diskussioner kring behovet av eventuella justeringar av den organisationsstruktur som nu är lagd.
Högskolan i Borås attraktionskraft är fortsatt mycket stark. Antalet sökande till vårt lärosäte ökar samtidigt som antalet sökande totalt sett till universitet och högskolor minskar. Mycket positivt för vårt lärosäte är också att antalet förstahandssökande är fortsatt högt. Det innebär motståndskraft i en situation med färre potentiella studenter som lämnar gymnasieskolan. Vi kommer att klara av att nå våra takbelopp – vi har till och med förutsättningar att åta oss ett större utbildningsuppdrag. Omfattningen på vår forskning fortsätter att öka. Faktum är att vi fördubblat forskningsvolymen på en sjuårsperiod, dels som en följd av ökat fast forskningsanslag, dels som följd av ökad extern forskningsfinansiering. Till dessa framgångar ska vi lägga att vi fick full poäng i den uppföljning av vårt samverkansarbete som Vinnova genomfört under året. Framgångarna är allas verk.

Vi fortsätter att utveckla den hållbara högskolan. Under året publicerades rapporten University of Borås as a Sustainable University som huvudsakligen är en beskrivning av idealet den hållbara högskolan. Vi har genomfört en rad aktiviteter i syfte att stärka fokus på hållbarhet i utbildning, forskning, samverkan och administration. Bred rekrytering och brett deltagande, internationalisering och jämställdhet är egenskaper för den hållbara högskolan. Vårt värdegrundsarbete är också naturligtvis en viktig del i att skapa den hållbara högskolan. Min förhoppning är att vi tar ytterligare steg under 2016 och att regeringen tydligare uppmärksammar vårt och andras strävanden.

Vi lägger nu 2015 bakom oss och ser fram emot ett 2016 där verkliga åtgärder mot klimathotet vidtas i Parisavtalets anda, där antalet demokratier i världen återigen ökar och ett år utan tragedier. Vi har som högskola en viktig uppgift i att utveckla och sprida kunskaper och bidra till en gynnsam samhällsutveckling. Jag vill med dessa ord tacka alla för värdefulla insatser under 2015 och önska er en bra och välförtjänt ledighet.

God Jul och ett Gott Nytt År!