Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag utvecklat och presenterat en modell för utvärdering av den forskning som finns vid landets lärosäten. Modellen benämns FOKUS, en förkortning av Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige. Syftet med modellen är att mäta varje lärosätes samlade forskningskvalitet.  Mätningen ska ligga till grund för omfördelning mellan lärosätena av det fasta forskningsanslaget, det vill säga det fasta forskningsanslaget är då inte fast utan utsatt för konkurrens. Modellen är komplex. Den består av olika typer av kvaliteter med olika viktningar, viktningar som förefaller vara tämligen godtyckliga. Kärnan i modellen är en bedömning av kvaliteten inom 24 forskningsområden baserade på Statistiska Centralbyråns klassifikation av forskningsämnen, en klassifikation som inte är gjord för att användas i utvärderingssammanhang utan som en beskrivning av forskningsämnen vid svenska universitet och högskolor.

Högskolan i Borås säger nej till införande och tillämpning av den här modellen. De fyra viktigaste argumenten är att tillämpningen av modellen är för resurskrävande. Argumentation för viktningen av bedömningskomponenter saknas, modellen innebär en centralisering som är motsatt den decentraliserade modell som nu kommer att tillämpas för utvärdering av utbildning. Avslutningsvis finns det risk för att modellen gynnar forskning inom traditionella ämnen på bekostnad av nydanande fler- och tvärvetenskap. Jag skulle vilja betona just det sista.  Utvärderingsmodellen kommer inte att främja nya ansatser och ämnesmässiga kombinationer, vilket är precis det som krävs för att bidra till att hantera de stora samhälleliga utmaningar som vi möter. Att utredningen själv pekar på risken för att tvärvetenskap osynliggörs hjälper föga.

Forskning ska utvärderas och bedömningar ska göras av hur lärosätena använder det fasta forskningsanslaget i syfte att utveckla forskningens kvalitet. Den modell som Vetenskapsrådet föreslagit har dock alltför stora brister och kommer vid ett införande inte att gynna kvalitetsutveckling av svensk forskning.