Månad: februari 2016

Detta utmärker det hållbara lärosätet 2021

Vad utmärker Högskolan i Borås eller varför inte Borås universitet, 2021? Det var huvudpunkten för strategigruppen för hållbar högskola vid senaste mötet. Nedan följer min korta sammanfattning av de föreställningar och uppfattningar som redovisades:

Ett bilfritt campus mitt i stan möter studenten, medarbetaren och besökaren. Utomhusmiljön präglas av möjligheter till spontana möten runt inspirerande skulpturer, i trappor och avsatser. På campus finns ett allaktivitetshus där studenter och medarbetare har tillgång till ändamålsenliga lokaler och utrustning för sportsliga och hälsofrämjande aktiviteter. Campus erbjuder spännande fysiska lärandemiljöer och effektiva system för hantering av avfall av skilda slag.

Alla utbildningsprogram omfattar kurser kring hållbar utveckling och studenterna har en djuplodande förståelse för den komplexitet det innebär att hantera de stora samhälleliga utmaningarna. Programansvariga lärare ansvarar för en tydlig progression i kunskapsförmedlingen och problematiseringen av hållbar utveckling. Det finns en resurspool med lärare och forskare som stödjer utvecklingen av kunskaper och förmedling av kunskaper kring hållbarhet. I denna resurspool finns starka inspiratörer och opinionsbildare som regelbundet och i skilda former möter medarbetare, studenter och samarbetspartners. Det sker också en kontinuerlig och dynamisk utveckling och etablering av nya kurser och utbildningar som möter morgondagens behov och utbildningar som inte längre svarar mot behoven och efterfrågan avvecklas.

Forskning bedrivs kring hållbar utveckling med ett flervetenskapligt perspektiv. Forskning kring hållbar utveckling prioriteras och antal publicerade och citerade artiklar i ämnet ökar över tiden. Disciplinär och nyfikenhetsbaserad forskning bedrivs baserad på en stor medvetenhet om betydelsen av forskningens bidrag på kort och på lång sikt till en hållbar samhällelig utveckling. Mötesplatser för lärare och forskare för erfarenhetsutbyten, perspektivskiften och diskussion arrangeras, men naturliga och informella möten över disciplinära gränser dominerar.

Rapport från styrelsen – fem prioriterade satsningar

På styrelsemötet den 17 februari fattades beslut i två stora ärenden. Årsredovisningen för 2015 var ett och här beskrivs en omfattande verksamhet med många saker att glädjas åt men också många utmaningar. Vi kan konstatera ett fortsatt högt söktryck till våra utbildningar, liksom examensrättigheter på masternivå vilket för oss ytterligare ett steg mot kompletta akademiska miljöer. Vi ger fler hållbarhetsdiplomerade kurser, har en ökad extern forskningsfinansiering och en mängd exempel på samverkan med organisationer i vår omvärld. Vi noterar samtidigt en minskning av antalet granskade publicerade vetenskapliga artiklar, avslag på några för högskolan viktiga forskningsansökningar och ökade sjukskrivningstal. Vi har som ständig utmaning att utveckla kvaliteten i våra utbildningar och svara mot formuleringen i vår vision att sätta studentens lärande i centrum.

Det andra stora beslutsärendet var budgetunderlaget för 2017-2019. Budgetunderlaget är högskolans inspel till regeringen inför regeringens arbete med den kommande budgetpropositionen. Budgetunderlaget är ett underlag för den dialog med utbildningsdepartementet som genomförs i april/maj varje år. I budgetunderlaget beskriver vi kortfattat vår verksamhet och våra mål. Här framförs också vad vi anser vara viktiga prioriteringar från regeringen i förhållande till högskolan för att vi ska kunna utveckla och profilera verksamheten. I vår sammanfattning framförs följande viktiga satsningar:

1)      Särskilda medel till lärosäten som har certifierade miljöledningssystem. Det är ett enkelt sätt för regeringen att visa vikten av att universitet och högskolor i enlighet med högskolelagen satsar på hållbar utveckling

2)      Ökning av de fasta forskningsanslaget särskilt till forskning inom vård- och lärarutbildning. Den ökade utbildningsvolymen inom dessa områden fordrar en motsvarande förstärkning av forskningsanslaget.

3)      Det finns ett stort behov av förskollärare och grundlärare F-3 i Skaraborg, bland annat som en följd av att Högskolan i Skövde inte längre utexaminerar några studenter inom dessa områden. Högskolan i Borås har möjlighet att campus-förlägga utbildning till Skaraborg förutsatt att nya medel tilldelas, det vill säga höjt takbelopp.

4)      Högskolan bedriver framgångsrikt utbildning och forskning inom det konstnärliga området. Det är av stort nationellt intresse att högskolan ges ökade resurser för att utveckla positionen som centrum för utbildning och forskning inom textil och mode.

5)      Det är en nationell angelägenhet att bygga ut socionomutbildningen. Högskolan i Borås saknar idag socionomutbildning, men har gynnsamma grundförutsättningar för att utveckla ett socionomprogram. Det är mycket betydelsefullt ur ett regionalt rekryteringsperspektiv att socionomer examineras vid högskolan. En satsning på socionomutbildning fordrar höjt takbelopp.

Gynnsamt samarbete med Högskolan i Skövde

Ett forskningsstrategiskt samarbete med Högskolan i Skövde inleddes 2013. Fyra teman bestämdes för samarbetet varav två finansierats av Västra Götalandsregionen. Utvecklingen av samarbetet har varit mycket gynnsam med hög aktivitet. Vi har haft många spännande projekt och studier och viktiga resultat. Och fortsättning följer. En ny ansökan har skickats in till Västra Götalandsregionen. Egna medel kommer att satsas på de teman som inte finansieras av regionen. Det finns många förklaringar till framgången, men framförallt är det att vi förenat styrkeområden från båda lärosätena och att mötet mellan forskare från olika lärosäten i gemensamma projekt skapat en gynnsam grund för initiativ, nytänkande och utvecklingskraft. Det forskningsstrategiska samarbetet har i allra högsta grad gynnat utvecklingen vid båda lärosätena.

Samarbetet har också gynnat diskussioner kring samarbete inom andra områden och frågor. Det som nu är synnerligen aktuellt är att Högskolan i Borås ska genomföra förskollärarutbildning i Skövde. Idag bedrivs ingen förskollärarutbildning på Högskolan i Skövde samtidigt som behovet av förskollärare i Skaraborg är mycket stort. Högskolan i Borås har en väletablerad förskollärarutbildning med hög kvalitet och om förutsättningar ges finns möjlighet att bygga ut verksamheten och utbilda på Campus Skövde. En för Skaraborg och för högskolorna så viktig och stor satsning fordrar dock att nya medel tillförs. Högskolan måste ha full ersättning, ett höjt takbelopp, för att kunna genomföra satsningen. Regeringen måste därför tillskjuta nya medel och kommunerna i Skaraborg måste vara beredda på att bidra till finansieringen. Vi har i syfte att möjliggöra satsningen skrivit till regeringen och frågan kommer att diskuteras i samband med departementsdialogen under våren. Vi förväntar oss att medel tillförs i budgeten för 2017.

I sammanhanget kan nämnas att vi i skrivelsen till regeringen också framför vikten av socionomutbildning på Högskolan i Borås. Till denna fråga återkommer jag i en kommande blogg.

Märkliga turer kring infrastruktur

I måndags förra veckan fick Borås stad information från Sverigeförhandlingen att Götalandsbanan kan komma att dras ovan jord rätt genom centrala staden. Chockbesked benämndes informationen i Borås tidning. Eftersom högskolan i allra högsta grad berördes, vårt campus skulle helt förstöras, var det viktigt att framföra åsikten att förslaget var katastrofalt dåligt för högskolan och därmed också för staden. Några dagar senare kom kartor som visade tänkbara korridorer genom staden och som bekräftade att det så kallade gula alternativet är fullständigt orimligt för en fortsatt god utveckling av staden och stadskärnan.

Samtidigt kom lugnande besked. Bra samtal hade börjat föras med förhandlarna och det gula alternativet var inte längre aktuellt. Och förhoppningsvis är det så. Men frågan väcks. Vad är det som händer? Hur kan det bli så här i ett samhälle med moderna organisationer och mycket välutvecklade former för kommunikation?

Med några dagars distans kan jag inte undvika att fundera över hur egendomlig konstruktionen med Sverigeförhandlingen är. Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen och en viktig medaktör är Trafikverket. Den verksamhet förhandlingen bedriver är skattefinansierad. Högskolan är en myndighet och också vi finansieras med skattemedel. Båda har vi i uppdrag ytterst att värna en långsiktig gynnsam samhällsutveckling. Utan att vi hört ett ord från någon och utan att förhandlarna enligt uppgift i Borås tidning ens har varit och tittat på hur campusområdet ser ut föreslår Sverigeförhandlingen att halva vårt campus ska rivas och förutsättningarna för hela vår verksamhet förändras. Det vi mödosamt byggt upp och som blivit en stor succé, nationellt och internationellt uppmärksammat skulle jämnas med marken. Varför har ingen talat med oss och vad säger man i Stockholm på våra respektive departement om en sådan total brist på information och kommunikation. 

En del säger nu att det framlagda förslaget bara är ett spel. Sverigeförhandlingen har presenterat ett orealistiskt förslag för att få Borås stad välvilligare inställd i kommande förhandlingar om de mer realistiska förslagen. Stämmer detta, så är det högst anmärkningsvärt. Borås stad och Sverigeförhandlingen har givetvis samma uppdrag och intresse att skapa en infrastruktur som gynnar en hållbar samhällsutveckling. Det kan naturligtvis inte vara ett spel, en lek, mellan två skattefinansierade enheter med i grunden samma uppdrag.

Jag vet inte, kanske pågår studier av hur samverkan sker mellan stat och kommun i utbyggnad av infrastruktur. Kanske finns det redan följeforskning till det arbete som Sverigeförhandlingen bedriver. Om inte så är det ytterst angeläget att sådan studie kommer igång och belyser dagens ordning utifrån ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Dagens ordning kan inte vara någon bra modell för att utveckla välfärdssamhället.

Götalandsbanan kan rasera Sveriges finaste campus

Borås stad visar en spännande och gynnsam utveckling. Här finns ett framgångsrikt näringsliv med många internationellt konkurrenskraftiga och växande företag. Det är en stad med en omfattande verksamhet av god kvalitet och med en stabil ekonomi. Grunden för en fortsatt gynnsam utveckling är ett välutvecklat samarbete mellan nyckelaktörer där högskolan och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut inryms. Det är basen för en stad som erbjuder sina medborgare en väl fungerande arbetsmarknad, hög kvalitet i utbudet av tjänster av olika slag och en effektiv och hållbar infrastruktur.

Högskolan har, precis som staden vi verkar i, en god utveckling. Vi växer och skulle kunna växa ännu mer om regeringen gav oss möjligheter att svara mot den efterfrågan på våra utbildningar som finns och om regeringen ökade våra fasta forskningsanslag så de bättre matchade omfattningen på grundutbildningen och de medel vi får i så kallad extern forskningsfinansiering. Hög kvalitet i vår utbildning och forskning förklarar tillväxt och attraktionskraft, men vår infrastruktur, vårt campus har också stor betydelse. Vi har idag Sveriges finaste och mest spännande campus. Vi finns mitt i staden med hög kvalitet på undervisningslokaler, verkstäder och labb. Med Simonsland och Textile Fashion Center som en extra spännande miljö och mötesplats väcker vi uppmärksamhet i hela Norden. Vår intention är att fortsätta att växa runt Akademiplatsen och verkligen ta vara på fördelen med att all verksamhet finns samlad på ett ställe mitt i staden.

Men frågan är vad som händer nu? I går redovisade Sverigeförhandlaren, planenligt enligt uppgjord tidtabell, förslaget till dragning av Götalandsbanan. Äntligen – eftersom locket har legat på för många diskussioner om stadens utveckling i väntan på förslag och besked. Förslaget som lades fram innebär i den del som rör Borås stadskärna mycket stora ingrepp och inte minst på högskolans Campus. Byggnader kommer att rivas och barriärer som hindrar rörelser inom området att upprättas. Förslaget betyder att Borås inte längre kommer att kunna stoltsera med högre utbildning och forskning samlad på ett ställe mitt i staden. En högskolas väl och ve är en mycket viktig omständighet för en stads utveckling och det förslag som presenterades i går är närmast en katastrof för högskolan. Naturligtvis kommer förslaget att omedelbart kastas i papperskorgen. Där hör det hemma.