I måndags förra veckan fick Borås stad information från Sverigeförhandlingen att Götalandsbanan kan komma att dras ovan jord rätt genom centrala staden. Chockbesked benämndes informationen i Borås tidning. Eftersom högskolan i allra högsta grad berördes, vårt campus skulle helt förstöras, var det viktigt att framföra åsikten att förslaget var katastrofalt dåligt för högskolan och därmed också för staden. Några dagar senare kom kartor som visade tänkbara korridorer genom staden och som bekräftade att det så kallade gula alternativet är fullständigt orimligt för en fortsatt god utveckling av staden och stadskärnan.

Samtidigt kom lugnande besked. Bra samtal hade börjat föras med förhandlarna och det gula alternativet var inte längre aktuellt. Och förhoppningsvis är det så. Men frågan väcks. Vad är det som händer? Hur kan det bli så här i ett samhälle med moderna organisationer och mycket välutvecklade former för kommunikation?

Med några dagars distans kan jag inte undvika att fundera över hur egendomlig konstruktionen med Sverigeförhandlingen är. Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen och en viktig medaktör är Trafikverket. Den verksamhet förhandlingen bedriver är skattefinansierad. Högskolan är en myndighet och också vi finansieras med skattemedel. Båda har vi i uppdrag ytterst att värna en långsiktig gynnsam samhällsutveckling. Utan att vi hört ett ord från någon och utan att förhandlarna enligt uppgift i Borås tidning ens har varit och tittat på hur campusområdet ser ut föreslår Sverigeförhandlingen att halva vårt campus ska rivas och förutsättningarna för hela vår verksamhet förändras. Det vi mödosamt byggt upp och som blivit en stor succé, nationellt och internationellt uppmärksammat skulle jämnas med marken. Varför har ingen talat med oss och vad säger man i Stockholm på våra respektive departement om en sådan total brist på information och kommunikation. 

En del säger nu att det framlagda förslaget bara är ett spel. Sverigeförhandlingen har presenterat ett orealistiskt förslag för att få Borås stad välvilligare inställd i kommande förhandlingar om de mer realistiska förslagen. Stämmer detta, så är det högst anmärkningsvärt. Borås stad och Sverigeförhandlingen har givetvis samma uppdrag och intresse att skapa en infrastruktur som gynnar en hållbar samhällsutveckling. Det kan naturligtvis inte vara ett spel, en lek, mellan två skattefinansierade enheter med i grunden samma uppdrag.

Jag vet inte, kanske pågår studier av hur samverkan sker mellan stat och kommun i utbyggnad av infrastruktur. Kanske finns det redan följeforskning till det arbete som Sverigeförhandlingen bedriver. Om inte så är det ytterst angeläget att sådan studie kommer igång och belyser dagens ordning utifrån ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Dagens ordning kan inte vara någon bra modell för att utveckla välfärdssamhället.