På styrelsemötet den 17 februari fattades beslut i två stora ärenden. Årsredovisningen för 2015 var ett och här beskrivs en omfattande verksamhet med många saker att glädjas åt men också många utmaningar. Vi kan konstatera ett fortsatt högt söktryck till våra utbildningar, liksom examensrättigheter på masternivå vilket för oss ytterligare ett steg mot kompletta akademiska miljöer. Vi ger fler hållbarhetsdiplomerade kurser, har en ökad extern forskningsfinansiering och en mängd exempel på samverkan med organisationer i vår omvärld. Vi noterar samtidigt en minskning av antalet granskade publicerade vetenskapliga artiklar, avslag på några för högskolan viktiga forskningsansökningar och ökade sjukskrivningstal. Vi har som ständig utmaning att utveckla kvaliteten i våra utbildningar och svara mot formuleringen i vår vision att sätta studentens lärande i centrum.

Det andra stora beslutsärendet var budgetunderlaget för 2017-2019. Budgetunderlaget är högskolans inspel till regeringen inför regeringens arbete med den kommande budgetpropositionen. Budgetunderlaget är ett underlag för den dialog med utbildningsdepartementet som genomförs i april/maj varje år. I budgetunderlaget beskriver vi kortfattat vår verksamhet och våra mål. Här framförs också vad vi anser vara viktiga prioriteringar från regeringen i förhållande till högskolan för att vi ska kunna utveckla och profilera verksamheten. I vår sammanfattning framförs följande viktiga satsningar:

1)      Särskilda medel till lärosäten som har certifierade miljöledningssystem. Det är ett enkelt sätt för regeringen att visa vikten av att universitet och högskolor i enlighet med högskolelagen satsar på hållbar utveckling

2)      Ökning av de fasta forskningsanslaget särskilt till forskning inom vård- och lärarutbildning. Den ökade utbildningsvolymen inom dessa områden fordrar en motsvarande förstärkning av forskningsanslaget.

3)      Det finns ett stort behov av förskollärare och grundlärare F-3 i Skaraborg, bland annat som en följd av att Högskolan i Skövde inte längre utexaminerar några studenter inom dessa områden. Högskolan i Borås har möjlighet att campus-förlägga utbildning till Skaraborg förutsatt att nya medel tilldelas, det vill säga höjt takbelopp.

4)      Högskolan bedriver framgångsrikt utbildning och forskning inom det konstnärliga området. Det är av stort nationellt intresse att högskolan ges ökade resurser för att utveckla positionen som centrum för utbildning och forskning inom textil och mode.

5)      Det är en nationell angelägenhet att bygga ut socionomutbildningen. Högskolan i Borås saknar idag socionomutbildning, men har gynnsamma grundförutsättningar för att utveckla ett socionomprogram. Det är mycket betydelsefullt ur ett regionalt rekryteringsperspektiv att socionomer examineras vid högskolan. En satsning på socionomutbildning fordrar höjt takbelopp.